Rubrik

Huvud

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Från och med år 2020 finns enbart LOVA-projekt registrerade. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår urvalsfunktion eller söka i fritextrutan nedan.

Projektkatalog Sökning

  • 1 - 10 av 3.292
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
DetaljerLänsstyrelsen VästerbottenÅtgärd fria vandringsvägar (dammar+trummor) Öreälvens aroI länsstyrelsens interna damm strategi finns omkring 70 dammar som har ett närstående behov av utrivning. Ett antal av dessa planeras att genomföras av miljöanalysenheten under 2022. I dagsläget finns det fler åtgärder som skulle kunna genomföras men där det idag inte finns resurser för att åtgärda fler dammar än vad som är planerat under 2022. För att öka åtgärdstakten använder länsstyrelsen LOVA-medel för att åtgärda dammar. Det finns även ett antal vägtrummor som är planerade att åtgärdas framöver, några av dem kommer att åtgärdas inom andra projekt. Men för att åtgärda så många vandringshinder som möjligt under 2022 söks medel internt inom LOVA för att byta tre vägtrummor mot två valvbågar och en bro för att åtgärda vandringshinder.4113-2022-SEK
DetaljerLänsstyrelsen JönköpingFlödesmodellering Säbysjön forts 2022Fortsättning på projekt 4721. Syftet med projektet är att ta fram en flödesmodellering som avser olika flödesnivåer samt olika höjder på tröskeln. Med detta resultat är det möjligt att diskutera konsekvenserna på omkringliggande mark med berörda aktörer och få en bild om möjligheten att restaurera sjöns utlopp. Eventuellt kommer det uppstå behov för ytterligare analyser efter att detta projekt har avslutats. Det avser främst analyser om påverkan på grödors tillväxt eller eventuellt en högdetaljerad flödesmodellering som tar hänsyn till Svartåns regleringsföretags dikesprofiler.501-10277-2020 53 489SEK
DetaljerHabo kommunProjektsamordning restaurering vätterbäckarProjektet är en fortsättning på tidigare LOVA-projekt dnr 501-10404-2019, vilket syftar till att hålla samordna restaureringsarbetet kopplat till såväl de rent limniska miljöerna som arbetet med våtmarksrestaurering och naturskydd för att få ut mesta möjliga effekt av de resurser och medel som läggs inom delavrinningsområdena till vättern inom Habo kommun. Effekten av det tidigare LOVA-projektet har varit givande varför det är motiverat att det fortsätter.501-8773-2022 240 000SEK
DetaljerLänsstyrelsen SkåneFria vandringsvägar vid Sågmöllan och Gringelstadsmölla i VramsånFramtagande av underlag inför tillståndsansökan för fria vandringsvägar vid Sågmöllan och Gringelstadsmölla i Vramsån.- 148 463SEK
DetaljerLänsstyrelsen SkåneFria vandringsvägar vid Bengtemölla och Kongsmöllan i VerkeånFramtagande av underlag inför tillståndsansökan för fria vandringsvägar vid Bengtemölla och Kongsmöllan i Verkeån.- 40 926SEK
DetaljerLänsstyrelsen SkåneUppsökande, uppföljande och stödjande arbete avseende rinnande vattenPlanering och projektering av vattenvårdsåtgärder i bl.a. Kävlingeån och Nybroån.- 99 900SEK
DetaljerLänsstyrelsen SkåneFria vandringsvägar vid Smedstorpsdammen, TommarpsånProjektering av åtgräder för fria vandringsvägar vid Smedstorpsdammen i Tommarpsån.- 81 240SEK
DetaljerLänsstyrelsen SkåneUppsökande arbete 2022-2023Projektering av vattenvårdsåtgräder i bl.a. Nybroån, Segesholmsån, Smålarpsån och Snällerödsån.- 150 000SEK
DetaljerLänsstyrelsen SkåneVattenvård, Rössjöholm, RössjöholmsånUtrivning av damm i Rössjöholmsån. Återskapande av dels fria vandringsvägar, dels vattendragets naturliga strukturer, funktioner och processer genom återförsel av block och sten från rensstensvallar på sträckan.- 196 037SEK
DetaljerLänsstyrelsen SkåneSvämplan, Linneröd, Bäljane åÅterställning av naturliga strukturer, basnivå och översvämningsfrekvens genom höjning av vattendragets bottennivå samt avlägsnande av invallning. Återförsel av block, sten och grus från befintliga rensvallar till vattendragsfåran i syfte att återställa åfårans botten till så nära bedömt referensförhållande som möjligt samt skapa varierad bottenstruktur. Åtgärden innebär att vattendraget på sträckan tillåts bredda vid hög vattenföring.- 504 210SEK
  • 1 - 10 av 3.292