Rubrik

Huvud

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Från och med år 2020 finns enbart LOVA-projekt registrerade. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår urvalsfunktion eller söka i fritextrutan nedan.

Projektkatalog Sökning

  • 1 - 10 av 3.565
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
DetaljerEmåförbundetFlenshults kvarn, SällevadsånProjektet avser utrivning av damm, inkluderar tillståndsprövning och fysisk åtgärd. Åtgärden kommer bidra till uppfyllandet av nationella miljömål, vattendirektivet och de bevarandemål som är kopplade till N2000-området.501-9100-23 1 340 000SEK
DetaljerLänsstyrelsen DalarnaÅtgärdsförberedande arbete HemulånHemulån är ca 29 km lång och har nyttjats som allmän flottled. Ån har därför rensats samt rätats i stora delar av sitt lopp från Hemulsjön till Österdalälven. Hemulån har ett lokalt bestånd av öring och är ett historiskt reproduktions- och uppväxtvattendrag för den nationellt skyddsvärda vandringsöringen som återfinns i Siljan. Ån har också ett bestånd av flodpärlmussla, vilken bland annat är beroende av ett livskraftigt bestånd av öring för sin reproduktion. Projektet syftar till att identifiera det totala åtgärdsbehovet i Hemulån kopplat till flottledsrensning. Projektet syftar även till att precisera prioriterade åtgärdssträckor och därefter jobba med förberedande processer för att möjliggöra en fysisk restaureringsåtgärd.- 36 000SEK
DetaljerLänsstyrelsen DalarnaHydromorfologisk restaurering RockånRockån rinner ner i sjön Amungen och är ett känt lekvattendrag för den storvuxna öringspopulationen i Amungen. Ån är flottad i sitt nedre lopp och opåverkad av rensningar i sitt övre lopp. De rensade delarna som omfattas av flottningsverksamhet har delvis åtgärdats under 2000-talet med otillräckligt resultat. Restaureringsåtgärder i samarbetsprojekt mellan Stora Enso skog AB, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Rättvik-Boda fvof påbörjades under 2022. Detta projekt under 2023 syftar till: 1. Morfologisk restaurering av ca 110 m av Rockåns huvudfåra 2. Basnivåhöjning av vattendragssträcka (ca 120 m) med återställning av bestämmande sektion 3. Konnektivitetsåtgärd vid vägövergång 4. Hydrologisk återställning av torvmark genom höjning av bestämmande sektion 5. Komplettering av lekgrus.- 198 000SEK
DetaljerLänsstyrelsen NorrbottenMedfinansiering TRIWAMedfinansiering av TRIWA LIFE, restaurering av biflöden till Torneälven.- 700 000SEK
DetaljerLänsstyrelsen NorrbottenPersöfjärdenUppföljning av vattenkemi i Persöfjärden. Kartläggning av övergödning/internbelastning inför åtgärder.- 52 593SEK
DetaljerLänsstyrelsen NorrbottenOmdrevssjöarTeurajärvi, Persöfjärden, Furufjärden provtogs som del av förstudie inför åtgärder och Tjäruträsk som del av uppföljning efter åtgärd.- 23 304SEK
DetaljerLänsstyrelsen NorrbottenSaitijokiFörbättringsåtgärder av damm i Saitijoki, biflöde till Råneälven i syfte att återskapa en forssträcka för att möjliggöra fri fiskvandring vid låga flöden.- 84 000SEK
DetaljerLänsstyrelsen NorrbottenJuongaÖppnande av sidofåra till Pärlälven och bro över sidofåran.- 463 379SEK
DetaljerLänsstyrelsen NorrbottenVandringshinder i JuojokiBorttagande av två vandringshinder i biflöde till Juojoki.- 674 220SEK
DetaljerLänsstyrelsen NorrbottenRestaurering LinabäckenRestaurering av biflöde (Gåjkávrejåhkå) till Linabäcken.- 161 027SEK
  • 1 - 10 av 3.565