Rubrik

Huvud

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Från och med år 2020 finns enbart LOVA-projekt registrerade. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår urvalsfunktion eller söka i fritextrutan nedan.

Projektkatalog Sökning

  • 1 - 10 av 3.850
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
DetaljerLänsstyrelsen VästernorrlandInventering och planering inför åtgärder i Västernorrlands länFörbättra kunskaperna om länets vattenmiljöer och ta fram underlag inom bl.a. vattenförvaltning, restaureringsåtgärder, statusklassa flodpärlmussla i vattensystem, tillgängliggöra data genom rapportering till nationella datavärdar och nationell omprövning av vattenkraft. En aktivet inom projektet är att länsstyrelsen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Gävleborg och Dalarna planerar att under 2024 ansöka om finansiering för ett flerårigt restaureringsprojekt inom ramen för EU:s LIFE-program. Då ansökningsförfarandet är tidskrävande och Mark- och Miljödomstolen har långa handläggningstider avser vi använda LOVA-medel under förarbetet och ansökningsprocesser. Underlag som krävs är kunskapshöjande insatser kring flodpärlmussla och vandringshinder, åtgärdskartering och dataläggning m.m.- 800 000SEK
DetaljerLuleå kommunFörstudie-vattenvårdande åtgärder i samband med planering av ny infrastruktur på Svartön, LuleåDen gröna omställningen i kommunen innebär ett intensivt arbete med nya detaljplaner inom Luleå Industripark. Industriparken omges av flera hårt belastade vattenförekomster som inte följer gällande MKN för vatten; Inre Hertsöfjärden, Sörbrändöfjärden, Sandöfjärden och Yttre Lulefjärden. Förundersökningen ska utreda på hur ny infrastruktur, samt tillhörande systemlösningar för dagvattenhantering, kan utformas så att vattenförekomstens ekologiska- och kemiska status förbättras, samt befintliga naturvärden värnas och förstärks. Möjliga systemlösningar för dagvattenrening i den förorenade miljön ska undersökas, samt om en omvandling av en mindre grund del av Inre Hertsöfjärden, mellan nuvarande strandkant och en eventuell ny vägbank, till våtmarksområde är en lämplig vattenvårdande åtgärd.501-8293-2023 400 000SEK
DetaljerBodens kommunUnderhållsfiske Bodensjöarna 2023, BodenEnvironment and Fisheries Services kommer under september-oktober månad 2023 att genomföra reduktionsfiske med not i sjöarna Svartbyträsket, Bodträsket, Buddbyträsket och Vittjärvsträsket. Fisket kommer att genomföras under ca 12 dagar. Hur dagarna fördelas bestäms efterhand i de olika sjöarna beroende på hur fisket går för att vara så effektivt som möjligt. Fisket kommer att genomföras med not från båt och flottar. Det kommer att koncentreras till sjöarnas djuphålor. Fångad fisk kommer att sorteras och rovfisk såsom abborre, gös och gädda kommer att återutsättas. Beräknad fångst/år är 15 700 kg vitfisk. Fångad fisk kommer att transporteras till kommunens biogasanläggning.501-8118-2023 218 430SEK
DetaljerLuleå miljöresurs ABDagvattenåtgärd för Inre Hertsöfjärden, LuleåLuleå miljöresurs AB planerar att bygga en anläggning såsom exempelvis en damm eller våtmark för hantering av dagvatten inom något av delavrinningsområdena för Inre Hertsöfjärden. Det är ännu inte utrett var det är möjligt att placera anläggningen eller möjlig storlek för fördröjning och rening av dagvatten. Luleå miljöresurs AB ansöker därför om medel för att finansiera en förstudie där ovan nämna frågeställningar ska belysas.501-8040-2023 320 000SEK
DetaljerSveriges sportfiske- och fiskevårdsförbundÖring och god ekologisk status i Vitån-etapp 1, LuleåAvrinningsområdet är starkt påverkat av tidigare dikning av våt- och skogsmark vilket medfört att den hydrologiska regimen i avrinningsområdets vattendrag bedöms som ’otillfredsställande’. Flottledsrensing i Vitån har medfört stora förändringar i vattendragets morfologi. Projektet innefattar GIS-analys av dikade våt och skogsmarker, kompletterande biotopkartering på sträckor i huvudvattendraget, elfiske och eDNA-analys för beståndsanalys (förstudier) och för uppföljning av restaureringsåtgärder. Vidare kommer vi beskriva objekt för restaurering (framtagande av åtgärdsplaner).501-1573-2023 438 750SEK
DetaljerRewilding Europe-SwedenRestaurering Abrahamsån, biflöde Råneälven, BodenAbramsån kommer miljöåterställas med grävmaskin utrustat med gallerskopa. Arbetet består i att öppna tidigare stängda områden samt att återföra ca 4000 m3 block, stenar och grus till ån som tidigare schaktats för att underlätta timmertransport, samt död ved. Förekomst av sprängsten kommer i största möjliga utsträckning att läggas i botten under strukturer som nackar och uddar för att inte ge ett onaturligt intryck. Maskinen leds av en utbildad arbetsledare och den senaste metodiken inom området kommer följas. Således kommer vattendraget även att återställas efter hydromorfologisk kunskap, istället för endast morfologiskt. Allt praktiskt arbete så som arbetsledning, röjning, ev. filmning och författande av rapporter kommer att utföras av personer med god erfarenhet av liknande arbete.501-1569-2023 1 218 320SEK
DetaljerVettasjärvi samfällighetsföreningFri fiskvandringsväg Vettasjärvi, GällivareÅtgärden består i att återställa ån till sitt ursprungliga (naturliga) skick genom att ta bort en konstgjord stentröskel och därmed öka vattenhastigheten genom åtgärdsområdet, samt avlägsna växtlighet med rotsystem i å-fåran uppströms, detta med grävmaskin. Därefter återutsätts stenar i hela den återställda å-fåran.501-1511-2023 87 125SEK
DetaljerKalix ryttarföreningMinskad övergödning från Kalix ryttarföreningKalix ryttarförening driver utbildnings- och uppstallningsverksamhet strax intill Kalixälven. Projektet syftar till att minska den påverkan verksamheten har på övergödning till vattendrag och hav. Projektet består av två etapper, etapp 1 - projektering och etapp 2 - utförande. Den här ansökan gäller etapp 1, vilket är projektering av etapp 2. Grundidén är att bygga om vinterhagarna där hästarna vistas under lång tid och därifrån leda bort ytvatten samt flytta på gödselstacken till en placering som bättre passar för omhändertagande av lakvatten. Detta för att på så sätt minska verksamhetens påverkan på övergödningen. På köpet får vi en bättre hästhållning. Den här etappen är till för att ta fram bästa möjliga teknik för att åstadkomma denna vision.501-1466-2023 360 000SEK
DetaljerBodens kommunUtökad miljöövervakning 2023Syftet med projekt är att erhålla underlag för att kunna göra en ordentlig utvärdering av genomförda LOVA-åtgärder i Bodensjöarna med fokus på utvärdering av storskaligt reduktionsfiske som genomförts under åren 2018-2022 samt även det underhållsfiske som det ansöks om för 2023. Följande moment omfattas: • Utökad vattenkemisk provtagning • Provtagning för växtplanktonanalys • Makrofytinventering • Standardiserat provfiske Arbetet kommer att utföras av konsulter som är auktoriserade att utföra respektive ingående moment. Erhållna data skickas in till datavärdar samt till länsstyrelsen som underlag för statusklassning.501-1457-2023 423 000SEK
DetaljerNilivaara sportfiskeklubbVattendragsåterställning Aittaskoski/Vettasjoki, GällivareTotal biotopvårdsåterställning av en sträcka i Vettasjoki mellan Nilivaara och Markitta. Sträckan som avses återställas finns mellan följande punkter: N 7468215 E 785011 och ner till N 7467245 E 785780. En total sträcka på 1,9 km. Åtgärderna kommer bestå i att lyfta om sten som schaktats ner i djupgropar vid flottledsrensningarna på 1950-talet, öppna en avstängd sidofåra, öppna upp förstörda lekområden för laxartad fisk och proppa igen två diken.501-1423-2023 289 000SEK
  • 1 - 10 av 3.850