Rubrik

Huvud

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Från och med år 2020 finns enbart LOVA-projekt registrerade. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår urvalsfunktion eller söka i fritextrutan nedan.

Projektkatalog Sökning

  • 1 - 10 av 3.724
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
DetaljerEda kommunInventering av enskilda avlopp i Eda kommunEda kommun ska inventera enskilda avlopp i tre etapper. Först kommer en inventeringsplan tas fram, därefter kommer man utföra inventering genom möten med fastighetsägare och enkätutskick. I den sista etappen kommer kommunen ställa krav på de fastighetsägare med avlopp som inte uppfyller kravet på rening.501-8967-2017 1 068 000SEK
DetaljerLänsstyrelsens VästerbottenInmätning och kulturvärdesbedömning av dammar inför åtgärder av vandringshinderProjektet ska mäta in dammar och få in tillräckligt med uppgifter för respektive damm för att det sedan ska gå att åtgärda vandringshinder. Uppgifterna kommer användas i planering av åtgärder, samråd, upphandling och för domar i Mark- och Miljödomstolen. Projektet ska även anlita en konsult för kulturvärdesbedömning av dammar inför samråd.4109-2022-SEK
DetaljerLänsstyrelsens VästerbottenHydromorfologisk modellering av biflöden till Hertsångersälven, ex, LillånHydrologisk modellering är ett redskap för att få en översiktlig bild över hur vattendragen i ett landskap är påverkad av mänskliga aktiviteter. Modelleringen kan sen användas som ett planeringsunderlag inför prioritering av kommande åtgärder. Syftet med projektet är att skapa en hydrologisk modellering över aro (avrinningsområdet) och få en översiktlig bild över det hydrologiska tillståndet för vattendragen inom aro. Målet är att utifrån modelleringen kunna identifiera och prioritera åtgärder för att återskapa den ursprungliga hydrologiska regimen i aro.4114-2022-SEK
DetaljerLänsstyrelsen VästerbottenBiotopkartering av biflöden i Rickleåns aroProjektet innebär biotopkartering i 10 vattendrag i Västerbottens län, fält och metodutveckling.4097-2022-SEK
DetaljerLänsstyrelsen VästerbottenMedfinansiering EcostreamsProjektet innebär restaurering av flottledsrensade vattendrag och anläggande av lekbottnar för fisk i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten, Restaureringen innebär att vattendragen ska återställas till ett mer ursprungligt skick. I projektet ingår även bland annat: Återintroduktion av död ved för mikroskapania samt återintroduktion av flodpärlmussla. Åtgärdande av vandringshindrande dammar och vägtrummor. Restaurering av våtmarker. Framtagande av förvaltningsplaner för fiskpopulationer.1354-2023-SEK
DetaljerLänsstyrelsen VästerbottenMedfinansiering KlivaSyftet med projektet är att genom hydrologiska modeller visa hur vattenbalansen fungerar i ett avrinningsområde och hur vattenbalansen och påverkan från sura sulfatjordar kan förändras i ett förändrat klimat. Det innebär att öka kunskapen om påverkan från sura sulfatjordar på vattenmiljöerna och att följa upp tidigare våtläggning av sur sulfatjord samt att föreslå möjliga åtgärder för att nå en hållbar produktion och friskare vatten. Syftet är också att genom dialog med målgrupperna öka förståelsen och hitta lösningar som kan öka möjligheterna för hållbar produktion av livsmedel och skogsråvara och friskare vatten. Gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar genom samverkan över landsgränserna. Pilotområdet är Hertsångersälven i Sverige och Toby å i Finland.1342-2023-SEK
DetaljerLänsstyrelsens VästerbottenUtredning, planering och genomförande av åtgärder mot övergödning i Tavelåns avrinningsområdenTavelåns avrinningsområde har bedömts ha risk för övergödning. Övergödningssymptom finns lokalt i Avan och även i Tavlefjärden. Åtgärdsarbetet i avrinningsområdet behöver öka för att nå uppsatta miljökvalitetsnormer. Det övergripande syftet med projektet är att ta fram underlag och genomföra åtgärder för att minska övergödning och förbättra möjligheterna att upprätthålla god vattenstatus i Tavelåns avrinningsområde.4104-2022-SEK
DetaljerLänsstyrelsen VästerbottenMalån fas 1Malån ingår i listan över värdefullt vatten, samverkan ska ske med Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner samt FiV områden. Eventuellt även hydromorfologisk modellering och biotopkartering.4096-2022-SEK
DetaljerLänsstyrelsens VästerbottenDykinventering flodpärlmussla i MalånSyftet med projektet är att kartlägga förekomsten av flodpärlmussla i Malån genom dykinventering (snorkling). I Malån pågår biotopkarteringar och på sikt planeras flottledsrestaurering av ån. En återställning av livsmiljöerna gynnar flodpärlmusslan och dess värdfisk öringen. Innan återställning äger rum är det därför viktigt att veta om det finns flodpärlmussla på de platser där grävmaskiner ska framföras, så att nödvändiga försiktighetsåtgärder kan planeras och vidtas.1261-2023-SEK
DetaljerLänsstyrelsen VästerbottenÅtgärd fria vandringsvägar (dammar+trummor) Öreälvens aroI länsstyrelsens interna damm strategi finns omkring 70 dammar som har ett närstående behov av utrivning. Ett antal av dessa planeras att genomföras av miljöanalysenheten under 2022. I dagsläget finns det fler åtgärder som skulle kunna genomföras men där det idag inte finns resurser för att åtgärda fler dammar än vad som är planerat under 2022. För att öka åtgärdstakten använder länsstyrelsen LOVA-medel för att åtgärda dammar. Det finns även ett antal vägtrummor som är planerade att åtgärdas framöver, några av dem kommer att åtgärdas inom andra projekt. Men för att åtgärda så många vandringshinder som möjligt under 2022 söks medel internt inom LOVA för att byta tre vägtrummor mot två valvbågar och en bro för att åtgärda vandringshinder.4113-2022-SEK
  • 1 - 10 av 3.724