Rubrik

Huvud

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Från och med år 2020 finns enbart LOVA-projekt registrerade. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår urvalsfunktion eller söka i fritextrutan nedan.

Projektkatalog Sökning

  • 1 - 10 av 3.841
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
DetaljerLerums kommunFörstudie biotopvårdande åtgärder i Säveån i syfte att gynna SäveålaxAnsökan gäller förstudie och projektering inför genomförandet av biotopvårdande åtgärder i Säveån i syfte att gynna Säveålax. I förstudien ska berörda markägare kontaktas för dialog om avtal och samråd ska hållas med tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen. Erforderliga tillståndsansökningar för åtgärderna ska lämnas in för prövning. En arbetsplan, teknisk beskrivning, geologisk utredning och MKB kommer att tas fram för åtgärderna. Naturinventeringar kan behöva genomföras i området.501-24517-2023 784 000SEK
DetaljerKungälvs kommunFiskevård i Kungälv 2023Biotopvård i form av skapande eller förstärkande av lekplatser för öring genom utlägg av lekgrus (naturgrus) i vattendrag samt utläggning av sten och "död ved". Samt trädplantering längs med vattendragen och underhåll av fiskvägar. Utrivning av vandringshinder eller bygga fiskväg. Inventering av vattendrag. Lekfisk och elfiskeundersökningar. Fiskevård i vattendragen Trankärrsbäcken, Kyrkebybäcken (Ytterbybäcken), Grannebyån, Kollerödsbäcken, Vallbyå, Glose å, Solbergsån och Komarksbäcken. Inventering av öringförekomster i små kustmynnande vattendrag och biflöden.501-18658-2023 80 000SEK
DetaljerSportfiskarnaStödutsättning av flodpärlmussla i Rolfsåns avrinningsområdeI Rolfsåns ARO finns åtta vattendrag med flodpärlmussla. Inga bestånd är livskraftiga och i flera av dem saknas det föryngring. Sportfiskarna vill under fem år artificiellt infektera öring och lax (Rolfsåstam) med flodpärlmussellarver och släppa ut de infekterade fiskarna på samma platser som de fångades på.501-10438-2023 899 200SEK
DetaljerÅtta+ fjordarSpöknätsjägarna 2Projektets mål är att ytterligare kartlägga och åtgärda områden med spökfiskeredskap inom 8+fjordarområdet. Upplockade spökfiskeredskap kommer att lämnas till Sotenäs Marina ÅVC för återanvändning och återvinning. Projektet fokuserar även på att sprida kunskap kring problematiken om spökfiskeredskap samt hur det på bästa vis går att förhindra förlusten av sina fiskeredskap.501-9735-2023 3 442 218SEK
DetaljerSportfiskarnaSolbergsån - återintroduktion av flodpärlmusslaSolbergsån utgör idag riksintresse för naturvård och har historiskt hållt bestånd av flodpärlmussla men som idag är borta. Projektets syfte är att återetablera och skapa förutsättningar för att få ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla i Solbergsån. Metoden går ut på att infektera öring med flodpärlmussellarver, glochidier. Efter infektion släpps öringen ut i Solbergsån och även i biflödena, Stinnerödsån och Braserödsbäcken. Projektet pågår över tre år och åtgärdsarbetet genomförs varje sommar då musslorna är gravida.501-11004-2023 505 600SEK
DetaljerLygnerns vattenrådInventering av alla vägövergångar i Rolfsåns AROProjektet syftar till att utöka kunskapen om vandringshinder där väg möter vatten i Rolfsåns avrinningsområde och skapa ett bra kunskapsunderlag för att åtgärda vandringshinder. Projektet ska åtgärda åtta vandringshinder samt i förlängningen leda till att flera vandringshinder åtgärdas. Detta möjliggör att ge tillbaka förutsättningar för fisk och vattenlevande djur, viss bottenfauna och stormusslor så som flodpärlmusslan i bäckarna inom projektområdet. En god konnektivitet och möjligheter att vandra är en av grundpelarna för många vattenlevande arter, det syftar projektet att uppnå. Inventeringen sammanställs alla vägövergångar under samma tak och bedöms med samma metod.501-13669-2023 338 400SEK
DetaljerSportfiskarnaJuvenila flodpärlmusslor i Västra Götalands län, grävstudie i 15 av länets vattendragProjektet syftar till att utreda statusen för juvenila flodpärlmusslor i 15 av länets vattendrag. Juvenila musslor inventeras genom grävstudier och syresättningen av bottnarna mäts. Vid inventeringen pekas lokaler i vattendraget ut där provrutor placeras på botten. Från provrutan tas bottenmaterial som silas och gås igenom i sökandet efter juvenila musslor. Syresättningen mäts genom att låta spikar som placeras i sedimentet rosta. Det rostade partiet på spiken motsvarar djupet för syresättningen på bottnarna. Metoden kallas Nail test. Projektet är tänkt att fungera som underlag för framtagande av åtgärder, uppföljning samt ge ett bättre kunskapsunderlag för flodpärlmusslans status i länet.501-10976-2023 445 600SEK
DetaljerStenungsunds KommunVattenvård i Stenungsund 2023-2025Projektet syftar till att återställa konnektiviteten i vattendrag genom att ta bort kulvertar samt kartlägga potentiella våtmarksplatser i alla vattendrag i Stenungsunds kommun. I projektet kommer kommunen att: • Inventera vattendrag och lokalisera kulvertar • Ta bort kulvertar som inte längre används • Ta fram åtgärdsplan för kulvertar som fortfarande är i bruk • Inventering av lämpliga platser för vattenupphållande åtgärder och platser för närsaltsreduktion tillsammans med fiskevårdsförening och fiskevårdsnätverk. Dessa hjälper även till med lokal förankring för att få till så många åtgärder som möjligt.501-10365-2023 600 000SEK
DetaljerSportfiskarnaMånga bäckar små – vattenvård i Mjörn-Antens biflödenDetta projekt tar ett helhetsgrepp på området Anten-Mjörn. Mot bakgrund av att Ålanda dämmet snart kommer rivas ut, behövs ett krafttag med biflödena i Anten-Mjörn. Detta projekt har kommit fram i dialog med fiskevårdsföreningarna och ut ur Länsstyrelsens "projektlista". Projektet kommer att översiktskartera biflödena till Anten och Mjörn i syfte att identifiera lämpliga platser för restaurering (bestämmande sektioner, rensade vattendrag, dikade våtmarker) samt påbörja den fysiska restaureringen. Den fysiska restaureringen kommer att ske genom att återföra bestämmande sektioner, restaurera våtmarker samt återbörda sten där de har tagits bort. Projektet kommer även genomföra elfiske, upprätta ett elfiskeprogram samt utföra en genetisk studie på öringbeståndet i Anten.501-14108-2023 500 000SEK
DetaljerSportfiskarnaÅtgärder för bättre vandringsvägar i diken och vattendrag 2023, Göteborgs kommunProjektet bidrar till bättre förutsättningar för fiskars möjlighet att vandra i vattendrag genom att reducera antalet vandringshinder, minska lutning i trummor, anlägga strömlän och trappning. I projektet dimensioneras trummor upp, fallhöjder reduceras, bottenmaterial i trummorna förbättras och hastigheterna i trummorna minskas. Projektet genomförs i dialog med Sportfiskarna.501-49929-2022 475 000SEK
  • 1 - 10 av 3.841