Projektsida

Inventering och planering inför åtgärder i Västernorrlands län

Förbättra kunskaperna om länets vattenmiljöer och ta fram underlag inom bl.a. vattenförvaltning, restaureringsåtgärder, statusklassa flodpärlmussla i vattensystem, tillgängliggöra data genom rapportering till nationella datavärdar och nationell omprövning av vattenkraft. En aktivet inom projektet är att länsstyrelsen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Gävleborg och Dalarna planerar att under 2024 ansöka om finansiering för ett flerårigt restaureringsprojekt inom ramen för EU:s LIFE-program. Då ansökningsförfarandet är tidskrävande och Mark- och Miljödomstolen har långa handläggningstider avser vi använda LOVA-medel under förarbetet och ansökningsprocesser. Underlag som krävs är kunskapshöjande insatser kring flodpärlmussla och vandringshinder, åtgärdskartering och dataläggning m.m.

Länsstyrelsen Västernorrland
Härnösand
800000
SEK
2023 - 2023
Levande sjöar och vattendrag
5802

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.