Projektsida

Öring och god ekologisk status i Vitån-etapp 1, Luleå

Avrinningsområdet är starkt påverkat av tidigare dikning av våt- och skogsmark vilket medfört att den hydrologiska regimen i avrinningsområdets vattendrag bedöms som ’otillfredsställande’. Flottledsrensing i Vitån har medfört stora förändringar i vattendragets morfologi. Projektet innefattar GIS-analys av dikade våt och skogsmarker, kompletterande biotopkartering på sträckor i huvudvattendraget, elfiske och eDNA-analys för beståndsanalys (förstudier) och för uppföljning av restaureringsåtgärder. Vidare kommer vi beskriva objekt för restaurering (framtagande av åtgärdsplaner).

Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund
Luleå
438750
SEK
2023 - 2023
Levande sjöar och vattendrag
5772
501-1573-2023

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.