Projektsida

Åtgärdsplan och utredning för Kumlaån med avrinningsområde

En åtgärdsplan för minskad näringsbelastning och förbättrad hydrologi för Kumlaån med avrinningsområde ska tas fram i projektet. Åtgärdsplanen skall innehålla förslag på åtgärder med syfte att minska näringspåverkan i vattendraget och från omgivande mark samt förbättra de ekologiska förutsättningarna. Exempelvis kan det vara åtgärder för att förstärka rovfiskbestånd, hydromorfologiska åtgärder, våtmarker, strukturkalkning på lämplig åkermark, skyddszoner, funktionella kantzoner med mera som kan vara aktuella. Tillika ska enskilda avlopp och reningsverk kartläggas samt även andra förslag på uppströmsåtgärder kan vara aktuella i planen, exempel där det är möjligt att återställa av vattendragens ekologiska funktion. Hänsyn ska även tas till hydromorfologin.

Länsstyrelsen Östergötland
Linköping
574119
574119
SEK
2022 - 2024
Ingen övergödning
5399
537-14920-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut