Projektsida

Bankeböte våtmark - projektering och anläggande

Projektet syftar till att skapa en våtmark i den nedre delen av den bäck/ dike som mynnar vid Lyckebo. Sportfiskarna kommer driva projektet i samverkan med berörda markägare och Länsstyrelsen Östergötland. Inom ramen för projektet kommer förprojektering och kompletterande analyser/utredningar att göras baserat på en tidigare genomförd förstudie. Baserat på detta kommer exakt utformning tas fram och förutsatt att allt går enligt plan, kommer våtmarken att anläggas. Justeringar kan komma under projekttiden vilket Länsstyrelsen är informerad om.

Sportfiskarna
1099500
SEK
2022 - 2025
Hav i balans samt levande kust och skärgård
5391
501-17315-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut