Projektsida

Åtgärdsplan och utredning för Söderköpingsån och Fillingerumeån med avrinningsområde

En åtgärdsplan för minskad näringsbelastning och förbättrad hydrologi för Söderköpingsån och Fillingerumeån med avrinningsområde ska tas fram. Åtgärdsplanen skall innehålla förslag på åtgärder med syfte att minska näringspåverkan i vattendraget och från omgivande mark samt förbättra de ekologiska förutsättningarna. Exempelvis kan det vara åtgärder för att förstärka rovfiskbestånd, hydromorfologiska åtgärder, våtmarker, strukturkalkning på lämplig åkermark, skyddszoner, funktionella kantzoner med mera som kan vara aktuella. Tillika ska enskilda avlopp och reningsverk kartläggas samt även andra förslag på uppströmsåtgärder kan vara aktuella i planen, exempel där det är möjligt att återställa av vattendragens ekologiska funktion.

Länsstyrelsen Östergötland
Linköping
557788
557788
SEK
2022 - 2024
Ingen övergödning
5400
537-14920-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut