Projektsida

Våtmark Håkantorpsbäcken

Projektet går ut på att projektera en våtmark genom dämning i Håkantorpsbäcken. Det kunskapsunderlag som kommer tas fram i form av en projektering kommer förhoppningsvis resultera i en bra kunskap om åtgärdsläget och på sikt en anlagd våtmark. Om våtmarken i slutändan realiseras finns även möjlighet att vid senare tillfälle anlägga fler våtmarker och andra vattenförbättrande åtgärder nedströms i vattensystemet. Redan den första våtmarken väntas ha en positiv miljöeffekt genom minskad övergödning, flödesutjämning och ökad biologisk mångfald. Efter färdigställd projektering kommer det framtagna underlaget användas för att söka ytterligare bidrag för anläggandet av våtmarken.

Vara kommun
Vara
57100
SEK
2022 - 2023
Ingen övergödning
5261
501-15680–2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut