Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2.720
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
DetaljerBSAP FUNDMedfinansiering till BSAP-fondenBidraget går till BSAP-fonden vars syfte är att bidra till att återställa den ekologiska statusen i Östersjön. Fonden inrättades 2010 för att påskynda genomförandet av Östersjöns handlingsplan (BSAP), som antogs av HELCOM-medlemsländerna 2007. BSAP-fonden tillhandahåller bidrag för projektförberedelser, tekniskt stöd samt genomförande till projekt som stödjer handlingsplanen.4847-19 15 000 000SEK
DetaljerHelsingforskommissionen, HELCOM, Helsinki Commission Baltic Marine Environment Protection CommissionVidareutveckling av Helcoms testbedömning för övergödningProjektet ska utveckla arbetsflödet vid testbedömningar genom förbättrad indikatorviktning och för förbättrad säkerhet i bedömningarna.4443-19 4 190EUR
DetaljerHelsingforskommissionen, HELCOM, Helsinki Commission Baltic Marine Environment Protection CommissionHelcom ENIREDII, uppskattningar av nationella minskningar av atmosfärisk kvävedepositionProjektets syftar till att modellera minskning av luftbutren kväveförorening, som stöd till analysen av tillräckligheten i existerande åtgärder. Projektets mål är att projicera kvävedeposition över Östersjön 2030, om Göteborgsprotokollet genomförs, samt EU-NEC direktivet.4433-19 4 000EUR
DetaljerLänsstyrelsen SkåneFångst och nedtransport av ål förbi vattenkraftverken i KävlingeånProjektet innebär fångst och nedtransport av ål förbi vattenkraftverken i Kävlingeån. Syftet är att undvika turbindödlighet på nedströmsvandrande ål och projektet bidrar till möjligheten att nå målsättningarna i den nationella förvaltningsplanen för ål.697-19 35 000SEK
DetaljerSotenäs kommunStödjande av arbetet med Sveriges enda marina återvinningscentral för återvinning av uttjänta fiskeredskap, spökredskap och strandskräpProjektet syftar till att stödja arbetet med Sveriges enda marina återvinningscentral för återvinning av uttjänta fiskeredskap, spökredskap och strandskräp. Projektets mål är att uttjänta fiskeredskap samlas in och sorteras för att möjliggöra upcycling/återbruk/materialåtervinning och i sista hand energiåtervinning. Dessutom kommer fraktioner av strandstädad plast sorteras för materialåtervinning.3686-19 700 000SEK
DetaljerStockholms universitetFörbättrad riskbedömning av båtbottenfärgerProjektet syftar till att minska tillförseln av koppar från båtbottenfärger samt förbättra miljöstatusen i Östersjön avseende koppar. Under 2019 och 2020 ska fyra delprojekt genomföras.3420-19 1 000 000SEK
DetaljerLänsstyrelsen SkåneLIFE CONNECTSProjektets syfte är att restaurera vattendragsfunktioner och stärka ekosystemtjänster genom att förbättra konnektivitet, floddynamik, och habitatkomplexitet i sju vattendrag (Rönne å, Verkeån, Helge å, Mörrumsån, Alsterån, Emån och Virån) i Sydsverige. Projektet kommer bidra till förbättrad ekologisk status i projektets åar, bevarandestatus för målarter, produktion av fisk (lax, havsöring och minskad dödlighet av ål) samt biodiversitet, särskilt musslor (flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla).4681-19 2 230 014EUR
DetaljerLänsstyrelsen Västra GötalandLIFE LOPHELIAProjektet syftar till att restaurera ögonkorallreven i Kosterfjorden-Väderöfjordens Natura 2000-område och i förlängningen även i OSPAR-området och övriga Europa för att upprätthålla konnektiviteten mellan korallreven. Projektet ska vidareutveckla en metod med artificiella revstrukturer för att passa ögonkorallen Lophelia pertusa och att kostnadseffektivt restaurera tidigare kända områden med död och levande ögonkorall i Kosterfjorden-Väderöfjorden.208-19 688 650EUR
DetaljerLänsstyrelsen GävleborgRivers of LIFEProjektet innebär restaurering av stora flottledsrensade vattendrag inom Natura 2000-områden, Voxnan, Mellanljusnan, Ängraån, Kolarsjökäcken och Gimån. Projetket syftar även till att skapa en levande och attraktiv miljö och öka förutsättningarna till naturturism i form av bland annat fiske och friluftsliv.143-19 2 450 000EUR
DetaljerHavsmiljöinstitutet, HMIUnderlag för miljömärkningssystem för fritidsbåtshamnar för att hantera deras belastning på den marina miljönProjektet syftar till att utarbeta ett underlag gällande möjligt styrinstrument för att minska påverkan från fritidsbåtar och hamnar/marinor. Målet är att ge förslag på utformning av ett miljömärkningssystem för fritidsbåtshamnar som på lång sikt kan bidra till att skapa modellmarinor i kusten för hållbar utveckling där nya metoder, tekniker och samarbetsformer utvecklas. Underlaget avses ligga grund för fortsatta diskussioner och utformning av en möjlig åtgärd för det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön som ska beslutas 2021.3573-19 1 497 184SEK
  • 1 - 10 av 2.720