Rubrik

Huvud

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Från och med år 2020 finns enbart LOVA-projekt registrerade. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår urvalsfunktion eller söka i fritextrutan nedan.

Projektkatalog Sökning

  • 1 - 10 av 3.409
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
DetaljerLångå FiskevårdsområdesföreningLångåljusnan etapp 4Renovering av resterande strömsträcka i projekt Långåljusnan, etapp 4. Uppströms sjön Orten inom Långå fvo till Kolbenshån nedströms Lossendammen. 501-1814-2022 200 000SEK
DetaljerSveriges Sportfiske- och FiskevårdsförbundBiotopvård i LaxsjönoretLaxsjönoret är idag en flottledsrensad vattendragssträcka mellan Laxsjön och Storån. Den har korta sträckor med strömmande vatten, men är i huvudsak lugnflytande, framförallt i den nedre delen. Laxsjö fvo med stöd av Sportfiskarna vill biotopvårda Laxsjönoret, vilket i praktiken innebär att placera ut upprensad sten i vattendraget och tillföra död ved. Även avstängda sidofåror kommer att återvätas genom att ta bort rensvallar. Åtgärderna kommer att kunna genomföras manuellt på delar av sträckan, där det blir svårare att komma åt med maskin, men på mer lättillgängliga platser med större stenmängder kommer en grävmaskin att användas. 501-1720-2022 61 152SEK
DetaljerÖstersunds kommunHållbar dagvattenhantering med digitalt beräkningsverktyg i Östersunds kommunÖstersunds kommun har påbörjat en omställning till en mer hållbar dagvattenhantering. Resultatet från projektet är ett verktyg som skapar underlag för att kunna ta välgrundade beslut över de insatser och åtgärder som syftar till att skapa en hållbarare dagvattensituation i Östersunds kommun som i sin tur kommer leda till ett renare vatten ut i våra recipienter. Miljöeffekterna kan ses som direkta då modellen ger en god helhetsbild över det område som studeras och åtgärder/insatser kan snabbt prioriteras och sättas in där de mest behövs. I en inledande del av projektet kommer den data som krävs för att bygga upp modellen att digitaliseras. Denna kommer ligga till gagn för framtida beräkningar och för att kunna ta genomtänkta beslut kring de insatser/åtgärder som krävs på dagvattennätet 501-1699-2022 180 000SEK
DetaljerStoröringens fiskeklubbGäddfabrik och kvillområdeSportfiskarna har på uppdrag av Storöringens Fiskeklubb genomfört en projektering med syfte att utreda möjligheterna att skapa en översvämningsvåtmark, en så kallad gäddfabrik i Fagervik och arbete för ett ökat flöde i kvillområdet vid Timrå golfklubb. 501-869-2022 487 920SEK
DetaljerSollefteå kommunMiljöåterställning Björkåns vattendrag etapp 1.Biotopåterställning av sträcka 1 enl. biotopkartering med en längd av ca 270m från lite uppströms Gamla kraftverket. Ansökan avser en första etapp där en av totalt 8 delsträckor restaureras. Projektplanen innehåller att ta bort sidovallar som skapats under flottningsrensningen och återföra sten och block till ån. Återskapa naturlig svämplan och öppna upp tidigare sidofåror som under flottningsepoken har stängts av. Återföra död ved i vattendraget. Vattendragets bredd kommer att öka, vattenhastigheten kommer att minska och ån kommer kunna expandera vid högflöden. Vattendraget kommer få ett rikare djur- och växtliv. 501-737-2022 162 000SEK
DetaljerStenungsunds KommunÅtgärder mot fleråriga algmattors negativa påverkan på den marina miljönProjektet vill genomföra åtgärder mot fleråriga lösdrivande algmattor i syfte att förbättra förhållanden för befintliga ålgräsängar och nating men också skapa förutsättningar för restaurering av ålgräs. I projektet ingår att beskriva algmattors effekter för miljön, ta fram metodik för att begränsa dessa samt att genomföra storskaliga åtgärder.501-53239-2021 2 378 500SEK
DetaljerTimrå kommunVA-plan för Timrå kommunMålet med projektet är att åstadkomma en systematisk och strategisk VA-plan som är kommunövertäckande. Den ska beskriva hur hela kommunens VA-försörjning ska se ut, alltså både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Den ska på sikt medverka till att miljökvalitetsnormer för vatten uppnås och att belastningen av kväve och fosfor minskar i våra vatten. Projektet syftar till att ta fram en plan enligt vägledningen från vattenmyndigheten och skapa förutsättningar för processtöd för arbetet bland annat med va-utbyggnad, dagvattenhantering m.m. 501-985-2022 480 000SEK
DetaljerJärkvissle-Västanå FVOFRestaurering av flottledsrensad sträcka och projektering av trumbyte i Järkvissle-Västanå FVOFFör att uppnå god ekologisk status i Järkvissle-Västanås avrinningsområde behöver den negativa påverkan som människan orsakat åtgärdas. I fiskevårdsplanenen för Järkvisslebäcken, Kvarnån och Janjanbäcken som Järkvissle-Västanå FVOF tog fram via Svensk Naturvård AB 2021 framgår det att det är enorma åtgärdsbehov i dessa vattendrag. Vi vill starta med att restaurera en sträcka i Janjanbäcken som är mycket påverkad av flottledstiden. Detta kommer gynna det svaga naturliga öringen mfl arter. Det andra vi vill göra är en projektering av trumbyte där Vackelandsån mynnar ut i Järkvisslebäcken. I Järkvisslebäcken finns flodpärlmussla men i huvudsak äldre musslor som tyder på att reproduktionen av öring inte är stabil. Fria vandring mellan bäckarna kommer ge positiva effekter på ekosystemet. 501-984-2022 139 000SEK
DetaljerKristianstads kommunÅtgärdsplan för minskad övergödning från kustnära områden i Kristianstad kommunTa fram en åtgärdsplan för kommunens kustnära områden, med fokus på ett område i norr omkring Vanneberga och Segesholmsåns avrinningsområde i söder. Målet är att identifiera åtgärder som kan minska övergödning för att minska uttransport av näringsämnen till kustnära vatten och Hanöbukten. Fokus för åtgärder är jordbruksmark och verksamheter inom lantbruk och djurhållning. 501-46603-2021 200 000SEK
DetaljerKristianstads kommunVattenrike Nosaby (steg 1)Steg 1 av ett större projekt att anlägga ett våtmarksområde på ca 68 ha med permanenta vattenytor på ca 19 ha och ytterligare ca 10 ha översilnings- eller översvämningsområden. Syftet med våtmarksområdet är att näringsrena, fördröja och styra dräneringsvatten samt dagvatten i ett område. Steg 1 omfattar tillståndsansökan och en detaljprojektering av hela projektet ”Vattenrike Nosaby”, omprövning av dikningsföretag knutna till området samt anläggande av en översilningsyta på 2 ha i norra delen av området, på privatägd mark. 501-46252-2021 3 649 600SEK
  • 1 - 10 av 3.409