Rubrik

Huvud

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Från och med år 2020 finns enbart LOVA-projekt registrerade. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår urvalsfunktion eller söka i fritextrutan nedan.

Projektkatalog Sökning

  • 1 - 10 av 3.472
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
DetaljerSundsvalls kommunBorttagande av vandringshinder i Södra BredsandsbäckenDe åtgärder som kommer att utföras i projektet är byte av trumma i Södra Bredsandsbäcken vid Mellanvägen samt byte av trumma mot en bro vid GC-vägen. Syftet med åtgärderna är att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande organismer. Därmed kan konnektivitet uppströms och nedströms i Södra Bredsandsbäcken återskapas och den ekologiska statusen förbättras. Åtgärder kommer att dokumenteras och sammanställas i rapportform. Effekterna kommer följas upp med elfiske under efterföljande år.43-2022 1 500 000SEK
DetaljerTingsryds kommunFörstudie vattenvårdsåtgärder längs Östads- och Bergasjöarnas kanal uppströms FiskestadsjönSyftet med det aktuella projektet är att göra en förstudie av de möjliga åtgärdsförslag längs med kanalen som presenteras i aktuell ansökan och som tagits fram i tidigare förstudie för att se vilka projekt som går att utföra praktiskt. Ni vill även projektera de åtgärder som tidigare förstudie pekat ut som möjliga och kostnadseffektiva så långt medlen räcker. Vidare vill ni med projektet även lämna öppet för fler eller andra slags åtgärder inom det aktuella området som skulle kunna vara ännu bättre.501-650-2022 300 000SEK
DetaljerTingsryds kommunSedimentfällor med kväve- och fosforreduktion i Agnabäck uppströms FiskestadsjönUnder lång tid har Fiskestadsjön fått ta emot mycket näringsrikt, syrefattigt och surt vatten från omkringliggande tillflöden, och sjöns belastningssituation kräver åtgärder uppströms sjön för att kunna uppnå god ekologisk status. Ett mindre tillflöde är Agnabäck som mynnar ut i Fiskestadsjön. Agnabäck är det mest belastade tillflödet till Fiskestadsjön, och vattenkvaliteten i Agnabäck präglas av låga pH-värden, mycket humustransport samt övergödning. Syftet med projektet är att anlägga en sedimentationsdamm och en översilningsyta för att minska de negativa belastningarna på Fiskestadsjön och nedströms liggandevattendrag i Bräkneåns avrinningsområde samt även i Östersjön.501-649-2022 193 000SEK
DetaljerTingsryds kommunFortsatt bekämpning av sjögull i Mörrumsåns avrinningsområde i Kronobergs län 2022Syftet med åtgärderna är att fortsätta bekämpa sjögull samt förhindra spridning av nya sjögullsbestånd i Mörrumsåns vattensystem. Åtgärderna syftar till att utrota kolonier i en strategisk ordning men också att begränsa kolonier där mänskliga aktiviteter sker. Genom att hålla undan och begränsa sjögullets utbredning i exempelvis farleder, båtplatser, vid badplatser med mera kan spridningen av växten minskas. Målet med projektet är att utbredningen av sjögull ska förhindras i Mörrumsåns vattensystem samt öppna upp och ta bort sjögull på strategiska platser. Ett viktigt mål är att sjön Åsnen ska hållas fri från sjögull.501-524-2022 3 920 000SEK
DetaljerVäxjö kommunFiskväg vid ÅrydsjönVäxjö kommun avser att under 2022 påbörja arbetet med åtgärder kring anläggande av fiskväg och ombyggnadsåtgärder av utskovet vid Årydsjöns södra utlopp enligt domslut M 5442-19 från Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. I samband med detta kommer kommunen även att utföra biotopförbättrande åtgärder i åfåran nedströms Årydsjöns södra utlopp, vilket är det kommunen söker LOVA-bidrag för. De biotopförbättrande åtgärderna omfattar bland annat att befintliga trummor kommer bytas ut och fyllas med naturligt avrundad sten, åfåran kommer att breddas och anläggande av en ny 25 meter lång fåra bredvid den befintliga fåran samtidigt som ett svämplan skapas mellan de två fårorna.501-501-2022 400 000SEK
DetaljerVäxjö kommunReduktionsfiske i Trummen, Växjösjön och N Bergundasjön 2022Syftet med projektet är att förskjuta fiskfaunan i Trummen, Växjösjön och Norra Bergundasjön så att den blir mer rovfiskdominerad. Bottenlevande fisk (främst braxen) och planktivor fisk (framförallt mört och till viss del småvuxen abborre med flera) ska reduceras, samtidigt som abborrar större än 15 cm samt övrig rovfisk återutsätts. En mer rovfiskdominerad fiskfauna gynnar tillväxten av makrofyter och bidrar till klarare vatten och ett ekosystem i balans.501-416-2022 480 000SEK
DetaljerMarkaryds kommunStrategisk VA-planering för Markaryds kommunMarkaryds kommun avser att arbeta med en strategisk VA-planering som en del i arbetet att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjning i kommunen och bidra till att god status uppnås eller bibehålls kommunens vattenförekomster. Arbetet med den strategiska VA-planen följer i stora drag den metodik som presenteras i Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för kommunal VA-planering.501-314-2022 864 000SEK
DetaljerAvesta Vatten och Avfall ABStora dammen Bjurforsbäcken- SalomonsånEn geoteknisk utredning ska projekteras med hjälp av extern konsult och anläggning av provgropar görs av upphandlad entreprenör. Den geotekniska utredningen har som mål att (1) säkerställa permeabilitet och siltens hållfasthet med hjälp av provgropsundersökningar, (2) utvärdera de geotekniska förutsättningarna inom området samt (3) utgöra underlag inför kommande detaljplanering av aktuellt område. Handlingarna syftar även till att, i ett senare skede, utgöra underlag för projektering och utförande av planerad byggnation samt tillhörande markarbeten.501-1499-2022 50 525SEK
DetaljerLångegärde fiskehamnsföreningLångegärde fiskehamnsföreningInstallera reningssystem för att fitrera bort giftiga ämnen i spolvatten efter båttvätt.501-12890-2022 70 640SEK
DetaljerHällsviks båtsällskapSpolpatta med regeringsanläggning,Projektet inkluderar ansökan om lov, planering, markarbete, etablering av spolplatta, inköp och idrifttagning av rengöringsanläggning samt återställande av mark.501- 7225-2022 586 930SEK
  • 1 - 10 av 3.472