Projektsida

VA-Plan

Syftet är att få en hållbark VA-försörjning inom kommunen och ska behandla dag-, spill-, och dricksvatten samt eget avlopp. Planen kommer att omfatta hela kommunen både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. En hållbar spill- och dagvattenhantering innebär att föroreningsbelastningen på vattendrag och hav ska minska, vilket är målsättningen med planen. Bebyggelseområden i behov av VA-försörjning ska identifieras. Behov av fysisk planering i de identifierade områdena ska bedömas. De identifierade områdena med behov av VA-försörjning ska ge en inbördes prioriteringsordning. Vem som bär ansvar för att ordna VA-försörjning i ett identifierat område ska klargöras. Arbetsfördelning inom kommunen för att hantera frågorna ska lösas. Arbetet delas upp i fyra steg varav de tre första lägger grunden för slutresultatet: etablering av arbetsgrupp, utarbeta VA-översikt, utarbetning av VA-policy och slutligen framtagning av kommunl VA-plan. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar VA-hantering i kommunen ur ekonomisk, ekologisk och social synvinkel. Arbetet har skett förvaltningsövergripande och i samarbete med övriga kommuner i länet som arbetar med VA-planering med LOVA-bidrag.

Hallsbergs kommun
Hallsberg
400000
SEK
2019 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
4043
501-4892-2019

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut