Projektsida

Svensk-Norsk handlingsplan för sötvattenskräftor

Projektet syftar till att bevara och förbättra statusen för den akut hotade flodkräftan genom att förhindra spridning av den dödliga sjukdomen kräftpest. Kräftpest sprids via den invasiva främmande arten signalkräfta. Vidare syftar projektet till att öka kunskap kring problematiken med svaga bestånd av flodkräftor.

Havs- och vattenmyndigheten medfinansierar projektet.

Länsstyrelsen Värmland
Karlstad
126130
EUR
2019 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3969
404-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.