Projektsida

Fria vandringsvägar till Bergbofjärden

Öka mängden lekområden för kustlevande rovfisk och därmed antalet rovfiskar. På sikt kommer friskare rovfiskbestånd leda till en lokalt bättre vattenkvalitet och ett mer balanserat kustekosystem. Länkar till forskningsrapport som stärker denna hypotes:
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1859/20170045
http://www.forskning.se/2017/07/19/rovfiskar-ger-frisk-miljo-under-vattenytan/
Bestånden av stora rovfiskar i Östersjön har minskat i snabb takt de senaste 100 åren. Detta är bland annat orsakat av överfiske, övergödning och förstörelse av lekmiljöer mm. Enligt Donaldi 2017 ger friska rovfiskbestånd ett mer balanserat ekosystem samt en bättre vattenkvalietet. Därför är det viktigt att lekmiljöer som har blvit förstörda av männsikan restaureras och att de lekmiljöer fortfarande finns kvar är möjliga att vandra till för rovfiskarna. En sådan miljö är Bergbofjärden som enligt närboende har varit en enormt viktig lekplats för fiskarter som gädda, abborre och id men som idag inte kan nå fjärden på grund av de igenväxta vandringsvägarna.
Se mer info i Vattenverksamhetsanmälan samt dispens för åtgärder i naturreservat. Bergbofjärden har historiskt sett varit ett mycket viktigt reproduktionsområde för kustfiskar som gädda, abborre, id mfl. Detta har flertalet boende i området berättat. De har vidare berättat att man förr fiskade stora mängder lekvandrande gädda och abborre med hjälp av ryssja i Bergbofjärden, vilket visar på att området var viktigt lekområde då. Idag är endast den nedre hektaren av den totalt cirka 6,5 hektar stora vattenspegeln tillgänglig för kustfisk. Detta eftersom det smala sundet helt vuxit igen. Rovfiskar har minskat i drastisk takt de senaste årtiondena. Så även på kusten utanför Bergbofjärden. Sportfiskarna i samarbete med initiativtagande markägare samt boende i området vill genom försiktig grävning återigen skapa fria vandringsvägar mellan Östersjön och hela Bergbofjärdens öppna vattenspegel.

Sportfiskarna
90000
SEK
2019 - 2021
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3934
501-29338-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut