Projektsida

Lerkesån - borttagande av vandringshinder i vägpassagen vid Digerberget

Vägpassagen vid Digerberget Lerkesån är en medelstor bäck i Nora kommun. Bäcken utgör naturreservat och N2000-område och hyser flodpärlmussla och öring. Vattendraget är därför högt prioriterat i länets vattenvårdsarbete. I Lerkesån finns flera artificiella vandringshinder varav vägpassagen till friluftsområdet Digerberget och bedöms som en av de viktigare att åtgärda. Nora kommun äger vägen och är huvudman för att byta de högt lagda heltrummorna till halvtummor som läggs betydligt djupare för att skapa en faunapassage och återskapa naturgivna förutsättningar. Vägen är en kommunal väg och därmed inte berättigad till statsbidrag från Trafikverket. Detta gör åtgärden billigare då ingen hänsyn behöver tas till Trafikverkets regler om broklassning och projekteringskrav.

Samhällsbyggnad Bergslagen
Nora
1480000
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående - övriga
3833
501-1594-2019

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut