Projektsida

Restaurering av Lankälven 2.0

Projektet avser att fortsätta arbetet med att restaurera Lankälvens forsar som pågått 2017-2018 samt att följa upp tidigare åtgärder för att se vilka miljöeffekter de haft. Momenten är: 1. Fortsatt biotopvårdande åtgärder genom restaurering av forsarna uppströms Södra Hyttan 2. Utredning av möjligheten att proppa diken, återskapa våtmarker och en naturlig hydrologi i avrinningsområdet. 3. Hitta en lösning för vägtrumman öster om Skrivarvägen vilken utgör ett vandringshinder. 4. Uppföljning av utrivning av damm i Södra Hyttan bland annat med fokus på de punkter som inventerades 2013 5. I samråd med Länsstyrelsen och musselsakkunnig konsult skapa förutsättningar för att ev. flytta flodpärlmusslor från Grängshytteforsarna till Lankälven. 6. Justering av åtgärder vid utrivningen av Hyttdammen efter vårflod och sommartorka samt komplettera staketavgränsning med tanke på säkerhet för allmänheten vid bron. 7. Finansiering av projektledare för detta projekt men som även ska undersöka finansieringsmöjligheter och upprätta samarbeten för att få igång ett större vattenvårdsprojekt i Rastälvens avrinningsområde det kan t.ex. handla om ett LEADERprojekt eller finansiering från andra större fonder och liknande. 8. Insatser med volontärer kommer att utföras bl.a. som ett sätt att nå ut till allmänheten.

Södra HyttOmrådets IdéFörening
Södra Hyttan
181072
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående - övriga
3830
501-1592-2018

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut