Projektsida

Förstudie för våtmarksrestaurering

Föreningen Blekinge Arkipelag vill bidra till en förbättrad vattenkvalitet i biosfärområdet. Genom en kort förstudie vill föreningen klarlägga var restaurerade/anlagda våtmarker skulle göra störst nytta och om det är kommuner eller privata markägare man behöver samverka med vid en framtida restaurering. Projektet syftar också till klargöra vilka övriga aktörer man skulle kunna ta hjälp av för att utföra åtgärderna och vilka projektmedel/våtmarksresurser som skulle kunna komma ifråga vid ett genomförande.

Syftet med restaureringen av våtmarker är att förbättra vattenkvalitén i (de kustnära delarna av) Östersjön. Närsaltsretentionen behöver bli högre för att algblomningen i biosfärområdet ska avta - en viktig del för kustvattnets fortsatta leverans av olika ekosystemtjänster. Förutom den omedelbara effekten på växt- och djurliv bidrar minskad övergödning och algblomning till bättre förutsättningar för friluftsliv och naturturism under de varma delarna av säsongen. Ett annat syfte är att våtmarksrestaurering bidrar till bättre grundvattenbildning och minskad humustransport till kustvattnet. På vissa platser kan åtgärderna dessutom vara till stor nytta för naturbete och lekande kustgädda och dessutom, med ökning av den biologiska mångfalden, ge bättre förutsättningar för rekreation genom t ex fågelskådning.

Med Blekinge Arkipelags förstudie hoppas vi alltså kunna identifiera platser, arbetssätt, finansiering och samverkansparter som bidrar till att fler våtmarker under de närmaste åren anläggs där de gör störst nytta ur nämnda perspektiv.

Biosfärsområde Blekinge Arkipelag
135000
SEK
2018 - 2019
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3628
051-5391-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Övriga dokument
Ansökan