Projektsida

Våtmark/växtnäringsfälla vid Häringe

Projektets mål är att den planerade våtmarken ska minska närsaltsbelastning och tillförsel av partiklar till Hansviken och Östersjön, minska negativ igenväxning, samt öka den vattenhållande förmågan i närområdet. Målet är även att bevara och stärka Hansvikens höga betydelse för biologisk mångfald, främst med avseende på naturlig fisklek och fiskföryngring, Projektets syfte är att under 2018-2019 anlägga en näringsfälla och våtmark på åkermark.
Hansviken har hög betydelse för fiskföryngring och det är fiskeförbud i viken under våren. Flera åkerdiken mynnar direkt ut i viken, via strandängarna. Partikelhalten är mycket hög i dräneringsvattnet vid högvatten. De nedre delarna av åkermarken är mycket sanka och täckdikessystemet fungerar inte i dessa delar. Viken är omgiven av igenväxande strandängar. Hela området har tidigare varit hävdat, men strandängarna betas inte längre och håller snabbt på att växa igen. Området är välbesökt eftersom det passerar en liten gångväg förbi Hansviken. Många besökare till naturreservatet och slottet i Häringe passerar därför detta område när de söker sig ut i reservatet.

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Stockholm
150000
SEK
2018 - 2020
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3464
501-17619-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut