Projektsida

Vattendragsrestaurering i Skånes värdefulla vattendrag

Projektet ska utföra restaureringsåtgärder i avrinningsområdet för Vege å, Nybroån, Rönne å och Rörums norra å genom att åtgärda vandringshinder samt förbättra livsmiljöerna för fisk och andra akvatiska organismer. Vidare syftar projektet till att förbättra kvarhållande av vatten i markerna och förutsättningar för grön infrastruktur samt ekologisk status i vattendrags- och kustvattenförekomster.

Länsstyrelsen Skåne
Malmö
1970000
SEK
2018 - 2018
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3441
2352-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.