Projektsida

Biotopförbättrande åtgärder för öring i Kvarnån

Projektet avser förbättring av miljön för främst öring, samt bibehållande av mer näring i
bäcken för minskad näringstillförsel till sjösystemet. På en sträcka av cirka 200 meter i
Kvarnån, mellan Malmsjövägen och Överron kommer lekgropar och höljor grävas och
större sten kommer att läggas ut.

Russfjärdens fiskevårdsområdesförening
Strömsund
40500
2018 - 2018
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3345
501-3990-2018

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.