Projektsida

Vattenvårdande åtgärder Höje å

Inom projektet planeras anläggning minst 8 hektar våtmarker och 1 km tvåstegsdike/släntavfasning. Syftet är att minska uttransporten av näringsämnen till Östersjön, magasinering av vatten och att skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden. Inom projekttiden kommer uppsökande verksamhet, projektering, skaffa erforderliga godkännande eller tillstånd, upprättande entreprenadhandlingar, upphandling av entreprenörer att genomföras. Det är i dagsläget inte känt exakt var åtgärderna kommer att genomföras eftersom projektet tar ett helhetsgrepp om processen med åtgärdsarbete.

Projektet förväntas innebära en reduktion av ca 2 500 kg N/år och 50 kg P/år för de åtgärder ni genomför. Dessutom kommer åtgärderna att gynna den biologiska mångfalden och bidra till att nå miljömålen "Myllrande våtmarker", ”Ett rikt växt och djurliv”, ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Ingen övergödning”.

Höje å Vattenråd
2800000
2018 - 2021
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3336
501-32757-2017

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietLOVA- Ansökan
Kontakta diarietLOVA- Ansökan