Projektsida

Vattenvårdande åtgärder Höje å

Inom projektet planeras anläggning minst 8 hektar våtmarker och 1 km tvåstegsdike/släntavfasning. Syftet är att minska uttransporten av näringsämnen till Östersjön, magasinering av vatten och att skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden. Inom projekttiden kommer uppsökande verksamhet, projektering, skaffa erforderliga godkännande eller tillstånd, upprättande entreprenadhandlingar, upphandling av entreprenörer att genomföras. Det är i dagsläget inte känt exakt var åtgärderna kommer att genomföras eftersom projektet tar ett helhetsgrepp om processen med åtgärdsarbete.

Projektet förväntas innebära en reduktion av ca 2 500 kg N/år och 50 kg P/år för de åtgärder ni genomför. Dessutom kommer åtgärderna att gynna den biologiska mångfalden och bidra till att nå miljömålen "Myllrande våtmarker", ”Ett rikt växt och djurliv”, ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Ingen övergödning”.

Höje å Vattenråd
2800000
2018 - 2021
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3336
501-32757-2017

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medel
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA- Ansökan