Projektsida

Utredning om åtgärder av fosforläckage för tre biflöden till Göta älvs avrinningsområde

Under 2012 (rapporterades 2013) utförde länsstyrelsens beredningssekretariat i samarbete med vattenrådet ett testprojekt i Slumpån. Vi vill nu utgående från detta projekt utöka analysen till fler av biflödena med avseende på källfördelning och potential för åtgärder av näringsämnesläckage med fokus på fosfor.
Under 2017 har Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF) och Trollhättans stad utökat sina respektive kontrollprogram avseende fosforprovtagning med fler parametrar (fosfatfosfor och partikulärt bunden fosfor) i Stallbackaån (GÄVVF+Trollhättan), Slumpån (GÄVVF+Trollhättan) och Sköldsån (GÄVVF) för att underlätta analysen av vilka källor till fosfor som finns inom Göta älvs ARO. Dessa data samt tidigare analyserade fosfordata är tänkta att användas i analysen.
Göta älvs vattenråd ansöker härmed om projektstöd för sammanställning av befintliga data och utifrån dessa föreslå lämpliga potentiella åtgärder. I projektet ingår även dialog med markägare inom dessa tre delavrinningsområden.
Göta älvs vattenråd utser arbetsgrupp för projektet. Denna arbetsgrupp planerar arbetet tillsammans med konsulten.

Göta Älvs vattenråd
Göteborg
220000
2018 - 2018
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3160
501-2772-2018

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietLOVA- Ansökan