Projektsida

Uppföljning kalkfilter Råbytorp

Ni kommer att, med hjälp av
tidigare beviljade LOVA-stöd, anlägga två stycken parallella kalkfilterbäddar i
anslutning till en befintlig fosfordamm. Filterbäddarna anläggs på ett sådant sätt att
de belastas med ett så jämnt flöde som möjligt från samma fosfordamm. I utloppen
från filterbäddarna kommer ni att mäta flöde och ta tidsproportionerliga
samlingsprov medan ni i inloppet kommer att enbart ta tidsproportionerliga
samlingsprov. De kemiska parametrar ni kommer att analysera i samlingsproven är
totalkväve, ammoniumkväve, nitrat-nitritkväve, totalfosfor, fosfatfosfor, filtrerat
totalfosfor och pH. De två kalkfiltermaterial ni kommer att utvärdera och jämföra är
Nordkalks produkt Filtra G och Hyttsand.

Höje å Vattenråd
207000
2018 - 2020
Ingen övergödning
Reglerande och upprätthållande
3154
501-32754-2017

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentAnsökan
Öppna dokumentAnsökan
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.