Projektsida

Projektering av våtmark uppströms Somran, Kagghamraåns sjösystem

Inom projektet ska en teknisk konstruktionsritning, geoteknisk utredning, markmodellering och beräkning av massbalans tas fram som underlag för anläggande av våtmark för att minska närsaltbelastningen på Malmsjön, Kagghamraån och Östersjön. Samråd planeras att hållas med markägare, markavvattningsföretag, Trafikverket. Dispens från strandskydd ska sökas och en anmälan om vattenverksamhet lämnas till Länsstyrelsen.

Botkyrka kommun
Botkyrka
140000
2017 - 2019
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3054
501-49286-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietLOVA-Beslut
Kontakta diarietLOVA- Ansökan