Projektsida

Reduktion av organiska substanser i avloppsvatten vid infiltrationsanläggningar

Projektets syfte är att studera ett urval av organiska föroreningar i inkommande avloppsvatten i infiltrationsanläggningar samt i grundvatten längs en gradient från anläggningarna. Målet är att öka förståelsen för dessa anläggningars kapacitet att reducera organiska substanser samt utvärdera grundvattnets kvalitet med avseende på halt av kemikalier. Specifika målsättningar är att analysera och identifiera ett urval av organiska substanser i grundvatten från infiltrationsanläggningar, bestämma reduktionsgrad av valda substanser vid infiltration, identifiera avgörande faktorer för ökad reduktionsgrad, samt identifiera huruvida infiltration utgör en betydande källa för föroreningar i grundvattnet.

Umeå universitet
Umeå
478000
2017 - 2018
Levande sjöar och vattendrag
Reglerande och upprätthållande
2999
907-17

Relaterade projekt: Små Avlopp

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medel
Avloppsguiden ABMetodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk - samband mellan prestanda och servicerapport/egenkontroll 900 000
Chalmers tekniska högskolaVerktyg för mikrobiell riskanalys av Små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar 652 000
JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknikGIS-baserat stöd för bedömning av skyddsnivåer för miljöskydd, demonstrationsprojekt 639 000
JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknikRiktlinjer för användning av bergkross i markbaserade avloppsanläggningar 520 000
VA-guidenVerktyg för bedömning av självrening vid prövning av Små avlopp, fosforretention och smittskydd 489 000
Norrtälje KommunMetod för provning av BDT-anläggningar 379 920
Lantbrukarnas riksförbund, LRFHållbart kretslopp av Små avlopp 365 000
WSPFörstudie för utveckling av kartverktyg för likvärdig prövning och effektiv tillsyn av Små avlopp 346 500
VA-guidenVA-rådgivning, ett stöd för effektiv tillsyn av Små avlopp 190 000
Knivsta KommunVakuumtoaletter i befintliga hus, metoder och kostnader för installation 175 000
Kungsbacka kommunUtvärdering av enskilda avloppsanläggningar 150 197
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLURiktlinjer för användning av biokol i små avloppsanläggningar 455 000
Region Halland- Miljösamverkan HallandEnskilda avlopp- fosforkällor 484 330
WSPFramtagande av förslag till nationella riktlinjer för registrering av uppgifter om små avlopp 145 000
JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknikStandardiserad utvärdering av paketlösningar för BDT-rening- fastställande av svensk metod 68 340

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

InfoÖvriga dokument
Kontakta diarietAnsökan
Kontakta diarietAnsökan