Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2392
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
Samhällsbyggnad BergslagenLerkesån - borttagande av vandringshinder i vägpassagen vid DigerbergetVägpassagen vid Digerberget Lerkesån är en medelstor bäck i Nora kommun. Bäcken utgör naturreservat och N2000-område och hyser flodpärlmussla och öring. Vattendraget är därför högt prioriterat i länets vattenvårdsarbete. I Lerkesån finns flera artificiella vandringshinder varav vägpassagen till friluftsområdet Digerberget och bedöms som en av de viktigare att åtgärda. Nora kommun äger vägen och är huvudman för att byta de högt lagda heltrummorna till halvtummor som läggs betydligt djupare för att skapa en faunapassage och återskapa naturgivna förutsättningar. Vägen är en kommunal väg och därmed inte berättigad till statsbidrag från Trafikverket. Detta gör åtgärden billigare då ingen hänsyn behöver tas till Trafikverkets regler om broklassning och projekteringskrav.501-1594-2019 1 380 000SEK
Stiftelsen ÖstersjölaxenAktiviteter under Laxens År 2019Projektet innebär genomförande av en film- och informationskväll om laxen.1241-19 20 000SEK
Ätrans Vattenråd EFAktiviteter under Laxens År 2019Projektet har som mål att ta fram informationsmaterial, genomföra vattendragsvandringar och sprida kunskap om laxbestånden och älvarna till bland annat skolelever och allmänhet.1234-19 60 000SEK
Södra HyttOmrådets IdéFöreningRestaurering av Lankälven 2.0Projektet avser att fortsätta arbetet med att restaurera Lankälvens forsar som pågått 2017-2018 samt att följa upp tidigare åtgärder för att se vilka miljöeffekter de haft. Momenten är: 1. Fortsatt biotopvårdande åtgärder genom restaurering av forsarna uppströms Södra Hyttan 2. Utredning av möjligheten att proppa diken, återskapa våtmarker och en naturlig hydrologi i avrinningsområdet. 3. Hitta en lösning för vägtrumman öster om Skrivarvägen vilken utgör ett vandringshinder. 4. Uppföljning av utrivning av damm i Södra Hyttan bland annat med fokus på de punkter som inventerades 2013 5. I samråd med Länsstyrelsen och musselsakkunnig konsult skapa förutsättningar för att ev. flytta flodpärlmusslor från Grängshytteforsarna till Lankälven. 6. Justering av åtgärder vid utrivningen av Hyttdammen efter vårflod och sommartorka samt komplettera staketavgränsning med tanke på säkerhet för allmänheten vid bron. 7. Finansiering av projektledare för detta projekt men som även ska undersöka finansieringsmöjligheter och upprätta samarbeten för att få igång ett större vattenvårdsprojekt i Rastälvens avrinningsområde det kan t.ex. handla om ett LEADERprojekt eller finansiering från andra större fonder och liknande. 8. Insatser med volontärer kommer att utföras bl.a. som ett sätt att nå ut till allmänheten.501-1592-2018 181 072SEK
Råsvalens FiskevårdsområdesföreningBiotopvård i Albäcksån, Lindesbergs kommunGenomförande av biotopvårdsåtgärder på en strömsträcka nedströms Kvarndammen i Gusselby.501-1588-2019 120 000SEK
Sydnärkes miljöförvaltningInformationsträff om små avloppsanläggningarTvå informationsträffar hålls av miljöförvaltningen i samband med att fastighetsägare fått tillsynsbesök. Inför träffarna kommer miljöförvaltningen bland annat leta fram aktuell information om enskilda avlopp för att sedan redovisa under informationsträffarna.501-1586-2019 40 000SEK
Ätrans Vattenråd EFAktiviteter under Laxens År 2019 - Laxens dag i EmånProjektet syftar till att ta fram informationsmaterial, genomföra vattendragsvandringar och sprida kunskap om laxbestånden och älvarna till bland annat skolelever och allmänhet.1234-19 60 000SEK
EmåförbundetAktiviteter under Laxens År 2019 - Laxens dag i EmånProjektets mål är att genom "Laxens dag i Emån" och en aktivitetsdag för skolelever sprida kunskap om Emån och dess laxbestånd till bland annat skolelever och allmänhet. Laxens dag är ett samarbetsprojekt med berörda kommuner och organisationer.1231-19 40 000SEK
Sveriges fiskevattenägarförbundAktiviteter under Laxens År 2019Projektets mål är att genom Laxens dag i nedre Ljungan och Ätran sprida kunskap om laxbestånden och älvarna till bland annat allmänheten. Aktiviteterna kommer att genomföras i samarbete med berörda fiskevårdsområden.1228-19 105 000SEK
Naturskyddsföreningen södra HallandAktiviteter under Laxens År 2019Projektet ska genom föreläsningar och exkursioner till laxåar, sprida kunskap till allmänheten om laxbestånden och vattendragen i södra Halland.1210-19 36 000SEK
  • 1 - 10 av 2392