Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2562
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
Göteborgs universitetUtveckling av autonomt provtagningssystem för övervakning av hårdbottenlevande invasiva främmande arter med genom DNAProjektet syftar till att testa och utveckla metoder för tidig upptäckt av invasiva främmande arter på hårdbottensubstrat. Det ska ske med hjälp av genetiska metoder och för att stödja arbetet med åtgärd 2 i åtgärdsprogrammet för havsmiljön (att utveckla tekniskt verktyg för att i ökad grad tillgängliggöra samt komplettera information om främmande arter).3181-19 499 300SEK
IVL Svenska MiljöinstitutetKunskapsunderlag för en enhetlig förvaltning av OSPAR-skyddade bivalvbankar" (blåmusslor och ostron) för 2018Projektet innebär framtagande av ett kunskapsunderlag för blåmussel- och ostronbankar.1670-17 110 000SEK
NaturvårdsverketArbete inom Helcom och för att stödja framtagande av åtgärdsprogram enligt havsmiljödirektivet med avseende på fåglarProjektet ska stödja en uppdatering av BSAP (Baltic Sea Action Plan) samt ge stöd till Havs- och vattenmyndigheten i framtagande av åtgärdsprogram enligt havsmiljödirektivet med avseende på fåglar.3358-19 150 000SEK
TransportstyrelsenProjekt för minskad negativ miljö- och klimatpåverkan från sjöfart och fritidsbåtarProjektet syfte är att minska negativ miljö- och klimatpåverkan från sjöfart och fritidsbåtar genom de sex delprojekten: Alternativ till biocidfärg på båtbottnar, Siffra på utsläpp båtmotorer, Nationell informationskampanj båtmotorers miljöpåverkan, Förbättring av hamnkartan, Marint skräp och Undervattensbuller.3291-19 3 250 000SEK
Länsstyrelsen KronobergUtökad bottenbehandling av Södra BergundasjönProjektet innebär bottenbehandling av Södra Bergundasjön genom att ca 10 ton fosfor fastläggs. Därmed utökas den yta av sjön som bottenbehandlats i det tidigare projektet "Bottenbehandling av Södra Bergundasjön" där Havs- och vattenmyndigheten finansierade stod som finansiär.3256-19 4 000 000SEK
Uppsala universitetBIAS I — Biomarker discovery of Invasive Alien SpeciesProjektet ska undersöka om artspecifika, stabila biomarkörer från invasiva främmande arter kan användas för att utveckla övervakningssensorer. Målet är att utveckla biomarkörer för att stödja arbetet med åtgärd 2 i åtgärdsprogrammet för havsmiljön för att bekämpa invasiva arter.2833-19 2 496 265SEK
Sveriges Geologiska undersökning, SGUFörstudie avseende harmonisering av grundvattenförekomster och grundvattenmagasinProjektet innebär en förstudie om harmonisering av databaser för grundvattenförekomster och grundvattenmagasin.3346-19 300 000SEK
Västra GötalandsregionVattenfrågor i Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsprogramProjektets syfte är att uppdatera underlag vad gäller maritima näringar inför kommande program som utgår från Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi. Arbetet utgår ifrån rapporten "Maritima kluster i Västra Götaland 2012" uppdateringen ska koppla till nationella strategier såsom maritima strategin, livsmedelsstrategin och regeringens utpekade ansatser kring cirkulär biobaserad ekonomi och regional tillväxt likväl som Agenda 2030.3086-19 300 000SEK
Region Jämtland HärjedalenTillväxt-och innovationsstrategisk integrering av vattenfrågor i Jämtland Läns regionala strategier för utveckling (RUS) och innovation(RIS3)Projektet innebär en förstudie med övergripande syfte att ta fram ett gemensamt arbetssätt för vattenfrågor kopplade till regional tillväxt, innovationsfrågor samt fysisk planering i Region Jämtland Härjedalen. Studien ska utgöra underlag till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och strategin för smart specialisering (RIS3) och utgår från och är en del i förverkligandet av Vattenplan för Storsjön, som är ett tidigare arbete där länsstyrelse och region samverkar.3084-19 252 000SEK
Hallsbergs kommunVA-PlanSyftet är att få en hållbark VA-försörjning inom kommunen och ska behandla dag-, spill-, och dricksvatten samt eget avlopp. Planen kommer att omfatta hela kommunen både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. En hållbar spill- och dagvattenhantering innebär att föroreningsbelastningen på vattendrag och hav ska minska, vilket är målsättningen med planen. Bebyggelseområden i behov av VA-försörjning ska identifieras. Behov av fysisk planering i de identifierade områdena ska bedömas. De identifierade områdena med behov av VA-försörjning ska ge en inbördes prioriteringsordning. Vem som bär ansvar för att ordna VA-försörjning i ett identifierat område ska klargöras. Arbetsfördelning inom kommunen för att hantera frågorna ska lösas. Arbetet delas upp i fyra steg varav de tre första lägger grunden för slutresultatet: etablering av arbetsgrupp, utarbeta VA-översikt, utarbetning av VA-policy och slutligen framtagning av kommunl VA-plan. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar VA-hantering i kommunen ur ekonomisk, ekologisk och social synvinkel. Arbetet har skett förvaltningsövergripande och i samarbete med övriga kommuner i länet som arbetar med VA-planering med LOVA-bidrag.501-4892-2019 400 000SEK
  • 1 - 10 av 2562