Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2634
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
Länsstyrelsen KalmarVåtmarksåtgärder i Djurstad- och PetgärdeträskSyftet med projektet är att genomföra vattenvårdsåtgärder t.ex. borttagning av vallar, mänskligt skapade öar och skapa översvämningsytor för att förbättra våtmarksområdenas vattenhållande funktion och på så sätt minska näringsläckadet ut till kusten samt stärka de biologiska värden som finns i våtmarkerna.501-8629-19 850 000SEK
Länsstyrelsen KalmarNäringsläckage från jordar på norra Öland - underlag för rätt åtgärd på rätt platsProjektet syftar till att undersöka de öländska jordarnas förmåga att binda fosfor, vilket påverkar förlusten av P till vatten. Detta genom att på representativa fält genomföra provtagning och analys av markkemi samt vattenkemi, övervakning av flöden och kartläggning av näringsämnenas transportvägar från fält till vattendrag. Resultat från projektet ska användas som underlag för att kunna genomföra rätt åtgärd å rätt plats. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Länsstyrelsen Kalmar län, Borgholms kommun, Ölands vattenråd och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och enskilda markägare.501-10432-19 1 770 300SEK
Länsstyrelsen KalmarNytag - våtmarksområdet öster om Loftaåns mynningNära Loftaåns myningsområde finns ett våtmarksområde som anlades för drygt 20 år sedan och som är i behov av att ses över för att bibehålla och förbättra våtmarkernas funktion. Med hjälp av konsult så kommer undersökningar och inmätningar göras på plats i syfte att ta fram åtgärdsförslag. Målsättniningen är att hitta åtgärder som gynnas såväl näringsretention som biologisk mångfald inklusive fågellivet. Åtgärdsförslagen kommer tas fram i nära samverkan med Västerviks kommun, markägare och Tjust fågelklubb.501-10434-19 80 000SEK
Västerviks kommunUknö- och Vinö glo - åtgärder för minskat näringsläckageSyftet med projektet är att genomföra åtgärder för att minska näringsläckaget till Uknö- och Vinö glo.501-7965-19 1 800 000SEK
Mönsterås kommun Från strategi till åtgärd - mellan Emån och AlsterånSyftet är att reducera näringsläckaget från Mönsterås kommun ut till kusten. Detta kommer ske genom att åtgärderna fungerar som visningsobjekt i det parallella projektet ”Från strategi till åtgärd för minskad övergödning – Kalmarsund och Öland” som drivs av LRF Sydost och Kalmarsundskommissionen.501-7963-19 160 000SEK
Oskarshamns kommunVik-valet, inventering av övergödda igenväxande havsvikarSyftet med projektet är att inventera övergödda havsvikar för att ta fram en åtgärdsplan. Denna ska ligga till grund för framtida åtgärdsinsatser för att minska övergödningen och hur desa ska prioriteras.501-7783-19 720 000SEK
Västerviks kommunTest av fodermusselhantering vid Scandic PelagicSyftet med projektet är att testa infrysning av musselskörd från en odling i Västerviks skärgård med hjälp av befintlig teknik på en infrysningsanläggning för fisk. Målet är att undersöka möjligheterna för en mottagningsanläggning av fodernusslor för vidare transport till fiskmjölsfabrik i Danmark.501-7947-19 280 000SEK
Rååns VattenrådBårslöv 1:4Målet är att bryta upp en kulvert och skapa en ny vattendragsfåra i form av ett tvåstegsdike. Projektet innebär både projektering och utförande av åtgärden. Tvåstegsdiket planeras bli ca 300 meter långt. Syftet är att minska uttransporten av näringsämnen till Öresund, samt skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden.501-36292-2018 280 000SEK
Storåns Vattenråd Reduktionsfiske och provtagning i StorånStoråns Vattenråd genom Åtvidabergs kommun ansöker om stöd för att reduktionsfiska och för provtagning i eutrofierade sjöar med misstänkt internbelastning och annan näringspåverkan. Vattenrådet ansöker om totalt 3 374 100 kronor. Ansökan kom in till Länsstyrelsen den 19:e december 2019. Projektet löper över tre år, från 2020 till 2023. Projektet syftar till att få en överblick över miljötillståndet i sjöarna i Storåns huvudfåra samt att åtgärda delar av den övergödningsproblematik som flera av sjöarna i systemet lider utav. Målet är att få en fördjupad kunskap av de problem som sjösystemet påverkas av samt att de övergödda sjöarna ska få en bättre status. Detta kommer att göras med förstudier i form av elfisken, provfisken och provtagningar. För att påbörja en bekämpning av övergödningen kommer reduktionsfiske att genomföras av alla sjöar utom Glan. Båtsjön och Åkervristen kommer att reduktionsfiskas 2020, Fallsjön, Getryggen och Håcklasjön kommer att reduktionsfiskas 2021 och Bysjön reduktionsfiskas 2022. Om budgeten tillåter kan reduktionsfiske i alla sjöar utom Bysjön upprepas följande år under projektet för att få ut en bättre effekt. I stora delar av avrinningsområdet har även gruvdrift förekommit i hundratals år och annan förorenande verksamhet har pågått under mer modern tid. Det är därför stort behov av att utreda förekomsten av metaller och miljögifter inom sjösystemet vilket kommer att tas i samband med övrig provtagning. Projektet kommer sammanställas i någon form av rapport där projektet beskrivs och resultat och uppföljning presenteras. Projektet är ett länsöverskridande samarbetsprojekt i Storåns vatteråds regi där Åtvidabergs och Västerviks kommuner ingår.501-17115-2019 3 374 100SEK
Kristianstads kommunReduktionsfiske RåbelövssjönMålet är att bedriva ett fullskaligt reduktionsfiske i Råbelövssjön med start 2019 och slut hösten 2022. Syftet med projektet är att Råbelövssjön ska få en bättre ekologisk status med mindre mängd växtplankton och ökad utbredning av undervattensvegetation på grund av bättre siktdjup. Målet med projektet är att ta upp mer än 200 kg/ha vitfisk inom tre år, vilket innebär ca 125 ton fisk. Detta innebär en mer naturlig fisksammansättning med mindre mängd vitfisk som bökar i bottensediment, vilket är gynnsamt för att komma till rätta med andra övergödningseffekter såsom dåligt siktdjup, grumligt vatten, kraftiga algblomningar, hög andel cyanobakterier och liten utbredning av undervattensvegetation.501-36406-2018 1 013 500SEK
  • 1 - 10 av 2634