Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2430
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
Stockholms universitetHelcom ACTIONProjektet innebär att i samarbete med övriga länder i Helcom, undersöka effekten hos utförda åtgärder mot bland annat övergödning i Östersjön, med avsikt att bättre förstå vilka åtgärder som ger bäst effekt i arbetet med att nå de gemensamt uppsatta målen i Baltic Sea Action Plan.2335-19 300 000SEK
Stockholms universitetVidareutveckling av beslutsstödsystemet Nest och beredning av vetenskapligt underlag till internationella beslut om Östersjöns miljöProjektet innebär arbete med att utveckla och underhålla modellbaserat beslutsstöd för internationellt arbete med ekosystembaserad förvaltning av Östersjön. Projektet kommer att underhålla och utveckla Baltic Nest Institutes (BNI) modeller och databaser, samt beslutsstödsystemet Nest. Det kommer också att bistå med vetenskaplig kompetens och analys i det internationella miljöarbetet kring Östersjön speciellt inom HELCOM. Samarbete sker speciellt inom BNI-nätverket, med SYKE och Aarhus Universitet, men även med svenska lärosäten speciellt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Lunds Universitet (LU) och Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI).1780-19 4 000 000SEK
Havsmiljöinstitutet, HMISvenskt deltagande i ICES WGINOSEStödet bidrar till kostnader för en svensk expert i samhällsekonomisk analys att delta i ett möte med ICES WGINOSE planerat 24-25 maj 2019 samt uppföljning och återrapportering till Havs- och vattenmyndigheten.1887-19 46 000SEK
Sydnärkes miljöförvaltningDagvattensystem och våtmarker i FjugestaFörberedelsearbetet innefattar: planering och förarbeten, inkl. anmälningar och dispenser som kan behövas för samtliga tre platser. Schaktarbete och omflyttning av massor innefattar: schakt och omflyttning av massor i och mellan de tre platserna. Dammar anläggs, och de två sydliga platserna får meandrande form. Det sydligaste områdets diken utformas också så att det finns översvämningsytor där vatten kan bredda vid högflöden. Totalt berörs en yta på ca 9000 m2 av schaktarbeten.501-1645-2019 1 048 000SEK
Länsstyrelsen ÖstergötlandNätprovfiske Vättern, utsjöfisken efter rödingProjektet ska följa upp utvecklingen av rödingbeståndet i Vättern under 2019. Den sydsvenska storrödingen (Salvelinus alpinus umbla) har gått tillbaka kraftigt under det senaste århundrandet. Det överlägset största beståndet av storröding, nationellt sett, återfinns i Vättern. Tillgänglig data från provfisken visar på en positiv trend. Vid det senaste provfisket 2017 noterades dock en nedgång med avseende på fångst per ansträngning för röding vilket anses alarmerande. Behovet för en extra insats under året är stort för att kunna avgöra om det finns ett trendbrott i rödingens beståndsutveckling eller ej. Projektet medfinansieras även av flera länsstyrelser samt LEADER-Vätter som bidrar med sammanlagt 294 320 kr.1556-19 200 000SEK
JordbruksverketProjekt inom ramen för regeringsuppdraget om utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens (CAP:s) miljöeffekterJordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket delar ett regeringsuppdrag med syfte att utvärdera hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik påverkar miljön i Sverige. Under 2019 ska Havs- och vattenmyndighetens bidra till projekt inom det gemensamma regeringsuppdraget och i första hand till projekt om resultat och värdebaserade ersättningar för minskad övergödning.2032-19 400 000SEK
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLUÖkad användning av utvecklade redskapProjektet syftar till att sprida kunskap och öka användande av de redskap som tagits fram inom Sekretariatet för selektivt och skonsamt fiske 2014-2018. Då många projekt som genomförts under perioden 2014-2018 uppvisat goda resultat, men inte spridits i större grad i fisket, och då antalet idéer från yrkesfiskenäringen om nya redskapslösningar för att minska oönskade fångster avtagit över tid bör fokus 2019 främst vara att implementera redan framtagna redskap, Genom att fokusera på kunskapsspridning och förevisning av de i flera fall lyckade redskapsalternativen avser projektet möjliggöra att ta steget från kunskapsuppbyggnad till verksamma åtgärder, alltså praktisk användning i fisket.2215-19 2 400 000SEK
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLUUtveckling av ett skonsamt demersalt trålfiske LIT (Low Impact Trawling), fas 2Projektet syftar till att minska bottenpåverkan och bränsleförbrukning vid bottentrålfiske efter räka, havskräfta och bottenlevande fisk, genom att lyfta trålborden från botten samt genom att utveckla en ny typ av rullande underställ. Detta samtidigt som fångst per ansträngning av målarterna är oförändrad. Projektet ska också studera om lyfta svep och pelagiska trålbord påverkar mängden bifångst av fisk under trålning efter räka och havskräfta.2214-19 2 400 000SEK
Sveriges Geologiska undersökning, SGUArbete enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönBidraget ska användas för arbete som följer av vattenförvaltningsförordningen.1707-19 6 000 000SEK
SamerådetLaponiatjuottjudus deltagande i Arktiska rådets workshop om marina skyddade områden, KanadaProjektet innebär ett aktivt svenskt deltagande i en expertgrupp om områdesskydd inom PAME, samt att visa hur Sverige arbetar med skydd och samarbete med samerna. Projektet omfattar deltagande, inklusive resa och boende, i MPA-workshopen 'Exploring ways to support Indigenous/Local involvement in, and Indigenous/Local led, marine protection in the circumpolar Arctic Ocean'.1255-19 30 000SEK
  • 1 - 10 av 2430