Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2489
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
Länsstyrelsen VästerbottenRestaurering av HörnåsystemetProjektet ska restaurera det mycket kraftigt påverkade Hörnåsystemet.2362-19 600 000SEK
Länsstyrelsen VästerbottenRestaurering av Stenträskbäcken och Krokträskbäcken inom Rickleåns avrinningsområdeProjektet ska restaurera två flottningsrensade vattendrag inom Rickleåns avrinningsområde samt ta bort en damm.2361-19 600 000SEK
Länsstyrelsen KronobergÅterställning av NässjöånProjektet ska komplettera och vidareutveckla redan tidigare vattenbiotopsrestaurering som utförts och utförs i området genom att återställa en kanaliserad flottledssträcka och då skapas ca 500 kvadratmeter föryngringsområde för öring.2359-19 550 000SEK
Länsstyrelsen VästernorrlandVattendrags- och våtmarksrestaurering i Maljans naturreservat, Ånge kommunProjektet ska återskapa strömhabitat, en mer ursprunglig hydrologisk miljö samt naturliga strukturer så som meandring, fungerande sjöutlopp samt interagerande våtmarker. Åtgärderna syftar till att återskapa ett fungerande flodpärlmusselbestånd i området.2353-19 340 000SEK
Länsstyrelsen KronobergRestaurering av vattendrag i Skyeån vid HaneforsProjektets syftar till att förbättra vattendragets nyckelbiotoper av typen strömsträckor samt att avlägsna vandringshinder för att binda ihop miljöer uppströms. Långsiktigt arbetar Kommunen med att få till stånd fiskvandringsvägar, förbättrad flödesdynamik, och biotopvårdande åtgärder i hela Kårestadån/Skyeån/Aggaån mellan Åsnen och Årydsjön2351-19 1 000 000SEK
Länsstyrelsen KalmarRestaurering av VirånSyftet är att återställa värdefulla strömsträckor i Virån.2349-19 500 000SEK
Länsstyrelsen KalmarRädda AlsterålaxenMålet är att återskapa lekplatser och restaurera rensade strömsträckor för att på så vis utöka livsutrymmet för strömlevande organismer i Alsterån.2348-19 500 000SEK
Länsstyrelsen DalarnaRestaurering av Lungsjöån inom Leksands kommunProjektet syftar till att stärka den befintliga öringpopulationen i vattendraget genom biotopförbättringar. Vattendraget är i stort behov av åtgärder eftersom det är kraftigt rensat i samband med flottningen och andra vattenverksamheter.2346-19 400 000SEK
Länsstyrelsen JönköpingRestaureringsåtgärder - Vätterns tillflödenProjektet ska genomföra fysiska restaureringsåtgärder i åtta av Vätterns sydvästra tillrinnande vattendrag belägna inom Habo respektive Jönköpings kommuner. Åtgärderna syftar till att att åtgärda såväl artificiellt definitiva men också partiella vandringshinder för i första hand den sjölevande öringen i Vättern.2338-19 700 000SEK
Länsstyrelsen ÖstergötlandBråvikenbäckarnaProjektet ska genomföra och planera åtgärder som innebär minskad fysisk påverkan och därmed förbättrar den ekologiska statusen i vattenförekomster inom värdetrakten Bråvikenbäckarna i Norrköpings kommun.2322-19 950 000SEK
  • 1 - 10 av 2489