Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2573
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
Finspångs KommunDagvatten i Finspångs kommunFinspångs Kommun ansökte för att ta fram strategiska dokument för dagvattenhantering samt att göra en utredning för dagvattenåtgärder inom Skutbosjöns avrinningsområde. Länsstyrelsen beviljar ansökta medel om 753 000 kronor (48 % av projektets kostnad). Ansökan kom in till Länsstyrelsen den 25:e oktober 2019. Projektet löper över fyra år, från 2019 till 2022. Projektet har två syften. Den första är att ta fram strategiska dokument för kommunen gällande dagvattenhantering, dels riktlinjer men också en handbok som beskriver arbetsprocesser och dagvattenfrågan. Projektets andra del är att utreda föroreningsbelastning från dagvattenutsläpp till Skutbosjön, en vattenförekomst med måttlig ekologisk status. Utifrån provtagning och beräkningar ska det tas fram förslag på åtgärder, till exempel reningsdammar samt en översiktlig kostnadsberäkning ska göras. Utredningen ska även kartlägga behovet av klimatanpassning av dagvattensystemet för att kunna kombinera åtgärder. Dagvatten är en av de stora påverkanskällorna av förorenande ämnen och närsalter i dagsläget. En ökad rening av dagvatten och därmed minskad belastning av näringsämnen och föroreningar till recipient förväntas som resultat av projektet. Tydliga strategiska dokument ska tas fram. Tillsammans med ambitioner och arbetsprocesser kommer det att innebära att dagvattenfrågor tas med tidigt i processen samt att alla aktörer kan medverka för att minska påverkan från dagvatten på recipient samtidigt som samhället klimatanpassas. Den andra delen av projektet kommer att innebära att ett översiktligt förslag till konkreta åtgärder för att minska belastning från dagvatten på recipienten tas fram, kostnadsberäknas och prioriteras.501-14366-2019 753 000SEK
Svartån-Sommens Vattenråd Vattenvandring SvartånSvartån-Sommens Vattenråd ansökte genom Mjölby kommun för att utföra en vattendag med busstur kring Svartån. Vattenrådet ansöker om totalt 10 500 kronor. Ansökan kom in till Länsstyrelsen den 14:e juni 2019. Projektet löper över ett år, 2019. Förväntat resultat av projektet är att sprida information till lantbrukare, markägare och övriga intressenter om vattenfrågor med fokus på övergödning, våtmarker och dammar.501-8493-2019 10 500SEK
Storåns Vattenråd Provfiske av BåtsjönFörväntat resultat av projektet är att få ett kunskapsunderlag för att möjliggöra ett utökat fiske- och miljövårdsarbete i sjön Båtsjön. Projektet kommer att fungera som underlag för framtida åtgärder i sjön Båtsjön, en sjö med dålig ekologisk status. Provfisket räknas skapa en förhöjd allmän delaktighet och medvetenhet i havs- och miljörelaterade frågor likaså ett ökat engagemang i Storåns vattenråd.501-11316-2019 30 000SEK
Svartån-Sommens Vattenråd Vattenvandring i Svartån-- 10 500SEK
Göteborgs universitetUtveckling av autonomt provtagningssystem för övervakning av hårdbottenlevande invasiva främmande arter med genom DNAProjektet syftar till att testa och utveckla metoder för tidig upptäckt av invasiva främmande arter på hårdbottensubstrat. Det ska ske med hjälp av genetiska metoder och för att stödja arbetet med åtgärd 2 i åtgärdsprogrammet för havsmiljön (att utveckla tekniskt verktyg för att i ökad grad tillgängliggöra samt komplettera information om främmande arter).3181-19 499 300SEK
IVL Svenska MiljöinstitutetKunskapsunderlag för en enhetlig förvaltning av OSPAR-skyddade bivalvbankar" (blåmusslor och ostron) för 2018Projektet innebär framtagande av ett kunskapsunderlag för blåmussel- och ostronbankar.1670-17 110 000SEK
NaturvårdsverketArbete inom Helcom och för att stödja framtagande av åtgärdsprogram enligt havsmiljödirektivet med avseende på fåglarProjektet ska stödja en uppdatering av BSAP (Baltic Sea Action Plan) samt ge stöd till Havs- och vattenmyndigheten i framtagande av åtgärdsprogram enligt havsmiljödirektivet med avseende på fåglar.3358-19 150 000SEK
TransportstyrelsenProjekt för minskad negativ miljö- och klimatpåverkan från sjöfart och fritidsbåtarProjektet syfte är att minska negativ miljö- och klimatpåverkan från sjöfart och fritidsbåtar genom de sex delprojekten: Alternativ till biocidfärg på båtbottnar, Siffra på utsläpp båtmotorer, Nationell informationskampanj båtmotorers miljöpåverkan, Förbättring av hamnkartan, Marint skräp och Undervattensbuller.3291-19 3 250 000SEK
Länsstyrelsen KronobergUtökad bottenbehandling av Södra BergundasjönProjektet innebär bottenbehandling av Södra Bergundasjön genom att ca 10 ton fosfor fastläggs. Därmed utökas den yta av sjön som bottenbehandlats i det tidigare projektet "Bottenbehandling av Södra Bergundasjön" där Havs- och vattenmyndigheten finansierade stod som finansiär.3256-19 4 000 000SEK
Uppsala universitetBIAS I — Biomarker discovery of Invasive Alien SpeciesProjektet ska undersöka om artspecifika, stabila biomarkörer från invasiva främmande arter kan användas för att utveckla övervakningssensorer. Målet är att utveckla biomarkörer för att stödja arbetet med åtgärd 2 i åtgärdsprogrammet för havsmiljön för att bekämpa invasiva arter.2833-19 2 496 265SEK
  • 1 - 10 av 2573