Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2514
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
Naturhistoriska riksmuseetHälsa och sjukdomsövervakning - marina däggdjurProjektet ska sammanställa och utvärdera en metod som tagits fram för att bedöma sälens infektionsgrad vid obduktioner under våren 2018. Projektet ska även analysera fler sälar/vävnadsprover från jakten 2018 med DNA-metod för att få en bild av spridningen av torskmask och levermask i gråsäl och knubbsäl under de senaste två åren.2898-19 400 000SEK
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLUDatainsamling 2019I Sveriges havs- och fiskeriprogram för 2014-2020 beskrivs hur Sverige ska genomföra de unionsprioriteringar som medfinansieras genom EHFF. Datainsamling inom ramen för DCF (Data Collection Framework) är en av de stödberättigade åtgärdena inom EHFF.3061-19 15 349 965SEK
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLUResurs- och miljöövervakning - kustfiskProjektet bidrar till en långsiktig övervakning av kustfisk längs svenska kusten i Östersjön och Västerhavet med syfte att bedöma miljöstatus, utföra beståndsuppskattningar och ge underlag till biologiskt grundade förvaltningsråd.1958-19 12 399 500SEK
Helsingforskommissionen, HELCOM, Helsinki Commission Baltic Marine Environment Protection CommissionInput to the BSAP UP: updating of the Helcom Baltic SeaAction PlanProjektet syftar till att finna metoder för att identifiera de åtgärder som bäst bidrar till att minska de belastningar som identifierats som mest betydande i Östersjön. Särskilt arbetet med farliga ämnen i Östersjöregionen kommer att prioriteras.3117-19 187 500EUR
Länsstyrelsen Västra GötalandMiljösamverkan SverigeProjektet syftar till en ökad samsyn mellan länsstyrelserna och en mer enhetlig myndighetsutövning. Miljösamverkan Sverige ska stödja länsstyrelserna i deras roll som tillsynsvägledare och som tillsyns- och prövningsmyndigheter.3013-19 1 200 000SEK
Länsstyrelsens VästerbottenKLIVA — Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring", ett projekt inom programmet Interreg Botnia AtlanticaProjektet ska verka för en förbättrad och säkrad vattenbalans samt vattenkvalitet i ett förändrat klimat, vilket är en grundförutsättning för ett hållbart samhälle bland annat utifrån jord- och skogsbruket. Arbetet ska bidra till att rätt åtgärd utförs på rätt plats, främja dialog och samarbete mellan aktörer såväl som målgrupper samt stimulera till fler lokala åtgärder i ett förändrat klimat. HaV medfinansierar projektet.406-19 830 221SEK
Länsstyrelsen VärmlandSvensk-Norsk handlingsplan för sötvattenskräftorProjektet syftar till att bevara och förbättra statusen för den akut hotade flodkräftan genom att förhindra spridning av den dödliga sjukdomen kräftpest. Kräftpest sprids via den invasiva främmande arten signalkräfta. Vidare syftar projektet till att öka kunskap kring problematiken med svaga bestånd av flodkräftor. HaV medfinansierar projektet.404-19 126 130EUR
Simrishamns kommunDraggning efter förlorade fiskeredskap i "hot spot" områdenProjektets mål är att minska antalet spökfiskande redskap som på flera sätt utgör ett hot mot livet i havet samt dess biologiska mångfald. Syftet är även att belysa betydelsen av integrerade insatser av de tre viktiga aktivitetsområdena; draggning till havs, mottagning i hamn och insamling/återvinning av spökfiskeredskap samt vidareutveckla en systematiserad implementering i praktiken.2948-19 499 470SEK
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Öregrund Avelsverksamhet, odling och kompensationsutsättning i DalälvenProjektet ska bedriva avelsarbete med lax och öring för att på bästa sätt bevara laxfiskbeståndet i Dalälven och med utsättning av lax- och öringsmolt uppfylla de i domar och avtal fastställda kompensationsåtgärderna för Dalälven1711-19 4 500 000SEK
Luleå Tekniska UniversitetMarkbaserad rening - design, funktion och bedömningskriterier vid tillsynProjektets ska bidra till utformning av relevanta bedömningskriterier för markbaserade avloppsanläggningar som kan användas vid prövning och tillsyn och för förbättrad tillsynsvägledning. Målet är att föreslå sådana bedömningskriterier genom att granska litteratur inom markbaserad rening för att lista viktiga faktorer som påverkar funktionen, samt med hjälp av intervjuer kartlägga hur tillsyn utförs i Sverige och internationellt för att dra lärdomar av varandra.3050-19 546 907SEK
  • 1 - 10 av 2514