Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2292
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
Länsstyrelsen ÖstergötlandCoast4usProjektet är en del i ett större EU-projekt och har som mål att skapa långsiktigt hållbara och lokalt förankrade fysiska planer inom utpekade pilotområden i kustzonen. Projektet kommer utveckla lokala processer och smarta planeringsverktyg samt bidra till ett ökat nätverk med andra Östersjöländer och med hänsyn till marina ekosystemtjänster. Projektet förväntas på sikt bidra till fler arbetstillfällen och friskare kustvattenmiljöer.80-17 151 351EUR
Länsstyrelsen JämtlandInventering av vägtrummorInventering av vägtrummor i biflöden till Indalsälven mellan Östersund och Bispgården.537-6075-2018-SEK
UNEP/CMS sekretariatetKoordinator för åtgärdsplaner inom ASCOBANSProjektet innebär medfinansiering av en koordinator för tre åtgärdsplaner för tumlarpopulationerna i Östersjön, Bälthavet och Nordsjön.4707-18 28 250EUR
Länsstyrelsen HallandMellersta Kattegatts marina utsjöbankar och sjöfågelProjektet syftar till att ge grundläggande kunskap om förekomst, utbredning och artsammansättning av sjöfågel på mellersta Kattegatts utsjöbankar (Fladen, Lilla Middelgrund, Morups bank och Glommaryggen). Projektet ger bland annat underlag för eventuell utvidgning av marint skyddade områden samt bakgrundsdata för uppföljning.1362-18 1 382 852SEK
Intresseförening Mysingsö SkärgårdsmiljöSkonsam muddring Hamneviken - TilläggsbeslutEtt tilläggsbeslut till det redan pågående projektet Skonsam muddring Hamneviken (ID 2539) angående förlängd tid samt utökat bidrag för ökade och oförutsedda kostnader i samband med arbetet för muddermassor.501-1649-16 650 000SEK
Bodens kommunReduktionsfiske 2018-2019Syftet med projektet är att reducera mängden vitfisk (framförallt braxen och mört) i Bodensjöarna. Målet med fisket är att minska mängden fosfor och kväve som transporteras ut från sjön samt problemen med algblomningar i sjöarna. Uppskattningsvis kommer näringstransporten att minska med 20-40%. Storskaliga reduktionsfisken har inte genomförts i samma omfattning i norra Sverige förut.501-843-2018 340 200SEK
Bodens kommunSedimentprovtagning och utbildning i reduktionsfiskeSyftet med sedimentprovtagning (delprojekt 1), är att ta reda på hur mycket sedimenten i Bodensjöarna bidrar till övergödningsproblemen i sjöarna dvs hur stor den interna näringsbelastningen är. Syftet med utbildningen i reduktionsfiske (delprojekt 2) är att göra det möjligt att bedriva ett långsiktigt och effektivt reduktionsfiske i kommunens regi. Ett årligt återkommande fiske med bottengarn under våren kan förlänga effekterna av det reduktionsfiske med not som planeras tillsammans med Klara Vatten AB under 2018-2019 och som finns med i en annan ansökan om LOVA-bidrag. Det långsiktiga målet med alla insatser i och kring sjöarna är att förbättra den ekologiska statusen och öka tillgängligheten för allmänheten gällande fiske, friluftsliv mm.501-843-2018 333 000SEK
Länsstyrelsen NorrbottenMiljötillstånd Jämtöälven/VitånLänsstyrelsen upphandlade genom öppet förfarande konsulttjänst för framtagande av underlag för ansökan hos mark och miljödomstolen. Underlaget kommer Länsstyrelsen lämna in till MMD under våren 2019, för att kunna påbörja miljöåterställning efter flottledsrensning, under 2020. Resultatet av projektet är en ansökan om tillstånd enl. miljöbalken för vattenverksamhet, med syfte att få tillstånd för miljöåterställning efter flottledsrensning.--SEK
Länsstyrelsen NorrbottenMiljötillstånd Lansån, Nitså och KlubbälvenLänsstyrelsen upphandlade genom öppet förfarande konsulttjänst för framtagande av underlag för ansökan hos mark och miljödomstolen. Underlaget kommer Länsstyrelsen lämna in till MMD under våren 2019, för att kunna påbörja miljöåterställning efter flottledsrensning, under 2020. Resultatet av projektet är en ansökan om tillstånd enl. miljöbalken för vattenverksamhet, med syfte att få tillstånd för miljöåterställning efter flottledsrensning.--SEK
Länsstyrelsen NorrbottenMiljötillstånd Bjurån, Forsträskån och ForsträskbäckenLänsstyrelsen upphandlade genom öppet förfarande konsulttjänst för framtagande av underlag för ansökan hos mark och miljödomstolen. Underlaget kommer Länsstyrelsen lämna in till MMD under våren 2019, för att kunna påbörja miljöåterställning efter flottledsrensning, under 2020. Resultatet av projektet är en ansökan om tillstånd enl. miljöbalken för vattenverksamhet, med syfte att få tillstånd för miljöåterställning efter flottledsrensning.--SEK
  • 1 - 10 av 2292