Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 1946
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningBeslutade medelDiarienr
Botkyrka kommunProjektering av våtmark uppströms Somran, Kagghamraåns sjösystemInom projektet ska en teknisk konstruktionsritning, geoteknisk utredning, markmodellering och beräkning av massbalans tas fram som underlag för anläggande av våtmark för att minska närsaltbelastningen på Malmsjön, Kagghamraån och Östersjön. Samråd planeras att hållas med markägare, markavvattningsföretag, Trafikverket. Dispens från strandskydd ska sökas och en anmälan om vattenverksamhet lämnas till Länsstyrelsen.140000501-49286-17
Hjälmarens VattenvårdsförbundStrukturkalkning för att minska näringsläckaget från lerhaltiga jordar inom fastigheten Bosjön 2:!Thomas Pettersson och Hjälmarens Vattenvårdsförbund lämnade in en ansökan om LOVA bidrag för strukturkalkning av ca 15 ha åkermark. 7,1 ha under 2017 och 11,1 ha under 2018. Projektet ska genomföras på ett skifte inom fastigheten Bosjön 2:1. Åtgärden beräknas minska belastningen på Väringen och nerströmsliggande Arbogaån med 6 kg P/år.36056501-2228-2017
Hjälmarens VattenvårdsförbundStrukturkalkning för att minska näringsläckaget från lerhaltiga jordar inom fastigheten Kumla-Vallersta 1:3 och Kumla-Sörby 3:8.Stig Karlsson, Torsten Karlsson och Hjälmarens Vattenvårdsförbund lämnade in en ansökan om LOVA bidrag för strukturkalkning av 16 ha åkermark. Projektet ska genomföras på ett skifte inom fastigheterna Kumla-Vallersta 1:3 och Kumla-Sörby 3:8. Åtgärden beräknas minska belastningen på Täljeån med 13 kg P/år.23200501-2233-2017
Hjälmarens VattenvårdsförbundStrukturkalkning för att minska näringsläckaget från lerhaltiga jordar inom fastigheten Blacksta 5:13 m.fl.Stig Karlsson och Hjälmarens Vattenvårdsförbund lämnade in en ansökan om LOVA bidrag för strukturkalkning av 15 ha åkermark. Projektet ska genomföras på ett skifte inom fastigheten Blacksta 5:13 och 3:3. Åtgärden beräknas minska belastningen på Blackstaån, Svartån och Hjälmaren med 6 kg P/år.28080501-2229-2017
Laxå kommunVA-plan för Laxå kommunLaxå kommun ska ta fram en heltäckande VA-plan till hela kommunen som sträcker sig över flera mandatperioder. Projektet är förlagt över en tidsperiod om två år med start sensommaren 2017. VA-planen ska bli ett levande styrdokument för VA-försörjningen i hela kommunen. VA-planen kommer att tas fram i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering. Det övergripande målet är att projektet ska bidra till hållbar utveckling och minskade utsläpp av näringsämnen och miljögifter till recipienterna, särskilt med inriktning mot Hjälmaren.300000501-2236-2017
Hjälmarens VattenvårdsförbundStrukturkalkning för att minska näringsläckaget från lerhaltiga jordar inom fastigheten Österhammar 165Kristoffer Eriksson och Hjälmarens Vattenvårdsförbund lämnade in en ansökan om LOVA bidrag för strukturkalkning av 15 ha åkermark. Projektet ska genomföras på ett skifte inom fastigheten Österhammar 165, Fellingsbro. Åtgärden beräknas minska belastningen på Väringen och nedströmsliggande Arbogaån med 6 kg P/år.23600501-2232-2017
Askersunds kommunPilotanläggning för dagvattenrening i ÅsbroUppförande av en pumpstation vid pilotanläggningen för dagvattenrening i Åsbro. Ansökan är ett komplement till ett tidigare LOVA-projekt (dnr 501-1805-2015) och syftar till att utöka tillförseln av dagvatten från Åsbro till reningsanläggningen jämfört med den tidigare projektplanen från 2015.245000501-2234-2017
Hjälmarens VattenvårdsförbundStrukturkalkning för att minska näringsläckaget från lerhaltiga jordar inom fastigheten Kåvi 1:10.Jonas Bergström och Hjälmarens Vattenvårdsförbund lämnade in en ansökan om LOVA bidrag för strukturkalkning av 30 ha åkermark. Projektet ska genomföras på ett skifte inom fastigheten Kåvi 1:10. Åtgärden beräknas minska belastningen på Lillån och nedströmsliggande Hjälmaren med 12 kg P/år.56190501-2231-2017
Hjälmarens VattenvårdsförbundStrukturkalkning för att minska näringsläckaget från lerhaltiga jordar inom fastigheten Sköldberg 204.Anders Eriksson och Hjälmarens Vattenvårdsförbund lämnade in en ansökan om LOVA bidrag för strukturkalkning av 15 ha åkermark. Projektet ska genomföras på ett skifte inom fastigheten Sköldberg 204. Åtgärden beräknas minska belastningen på Arbogaån med 6 kg P/år.23600501-2227-2017
Arö fastighetsägareArö vägbank-153000501-5859-2014
  • 1 - 10 av 1946