Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2407
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLUFällor i kustnära fiske - fler målarterProjektet ska vidareutveckla push up-fällan som ett ledande redskap i kustnära miljö, genom att vidareutveckla den typ av fällor som har börjat användas i Blekinge och Skåne. Utvecklingens fokus är på kretsens utformning som initiativtagaren ser som nyckeln till att kunna öka fångsteffektiviteten inte bara för torsk utan även för andra arter inom kustfisket som abborre, flundra och piggvar. Samtidigt vill utföraren använda selektionspaneler för att minska hanteringen av fisk under minimimått.1864-19 482 500SEK
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLUSkonsamma fångstmetoder i Östersjön och VästerhavetProjektet ska bidra till framgångsrikt genomförande och utvecklande av EU:s fiskeripolitik, på EU- och nationell nivå, genom studier av skonsamma fångstmetoder.1862-19 2 000 000SEK
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLUGFP-rådgivningProjektet ska bidra till ett framgångsrikt genomförande och utvecklande av EU:s fiskeripolitik, på EU- och nationell nivå, genom kvalificerade underlag och deltagande vid möten.1861-19 4 600 000SEK
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLURäkanalyserProjektet ska förbättra dataunderlaget för bedömning av status för räkbeståndet i Norska rännan (IVa East) och Illa.1860-19 230 000SEK
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLUFiskefria områdenProjektet innebär att skapa ett brett kunskapsunderlag avseende användande av fiskefria områden inom fisk och havsmiljöförvaltningen i svenska havsområden.1961-19 2 260 000SEK
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLUIntegrerad ekosystemanalys för år 2019Projektet ska stödja en integrerad utvärdering av ekosystemens status och av förvaltningseffekter i haven, samt vidareutveckla en gemensam syn på kunskapsunderlag för en ekosystembaserad fiskförvaltning nationellt, samt mellan Sverige och andra länder med fokus på länder inom HELCOM och OSPAR.1244-19 1 150 000SEK
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLUICES-möten för år 2019Projektet möjliggör för SLU Aquas experter att delta i ett antal överenskomna ICES-möten.1243-19 380 000SEK
Helsingforskommissionen, HELCOM, Helsinki Commission Baltic Marine Environment Protection CommissionBSAP UpdateProjektets syftar till att uppdatera Baltic Sea Action Plan och att anställa en projektledare för att samordna och driva arbetet. HaV bidrar med kostnader för projektledaren i ca en månad.1009-19 80 000SEK
SMHIArbete enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön under år 2019Projektet innebär arbete enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.3843-18 15 000 000SEK
Samhällsbyggnad BergslagenLerkesån - borttagande av vandringshinder i vägpassagen vid DigerbergetVägpassagen vid Digerberget Lerkesån är en medelstor bäck i Nora kommun. Bäcken utgör naturreservat och N2000-område och hyser flodpärlmussla och öring. Vattendraget är därför högt prioriterat i länets vattenvårdsarbete. I Lerkesån finns flera artificiella vandringshinder varav vägpassagen till friluftsområdet Digerberget och bedöms som en av de viktigare att åtgärda. Nora kommun äger vägen och är huvudman för att byta de högt lagda heltrummorna till halvtummor som läggs betydligt djupare för att skapa en faunapassage och återskapa naturgivna förutsättningar. Vägen är en kommunal väg och därmed inte berättigad till statsbidrag från Trafikverket. Detta gör åtgärden billigare då ingen hänsyn behöver tas till Trafikverkets regler om broklassning och projekteringskrav.501-1594-2019 1 380 000SEK
  • 1 - 10 av 2407