Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2492
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
SportfiskarnaFria vandringsvägar till BergbofjärdenÖka mängden lekområden för kustlevande rovfisk och därmed antalet rovfiskar. På sikt kommer friskare rovfiskbestånd leda till en lokalt bättre vattenkvalitet och ett mer balanserat kustekosystem. Länkar till forskningsrapport som stärker denna hypotes: http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1859/20170045 http://www.forskning.se/2017/07/19/rovfiskar-ger-frisk-miljo-under-vattenytan/ Bestånden av stora rovfiskar i Östersjön har minskat i snabb takt de senaste 100 åren. Detta är bland annat orsakat av överfiske, övergödning och förstörelse av lekmiljöer mm. Enligt Donaldi 2017 ger friska rovfiskbestånd ett mer balanserat ekosystem samt en bättre vattenkvalietet. Därför är det viktigt att lekmiljöer som har blvit förstörda av männsikan restaureras och att de lekmiljöer fortfarande finns kvar är möjliga att vandra till för rovfiskarna. En sådan miljö är Bergbofjärden som enligt närboende har varit en enormt viktig lekplats för fiskarter som gädda, abborre och id men som idag inte kan nå fjärden på grund av de igenväxta vandringsvägarna. Se mer info i Vattenverksamhetsanmälan samt dispens för åtgärder i naturreservat. Bergbofjärden har historiskt sett varit ett mycket viktigt reproduktionsområde för kustfiskar som gädda, abborre, id mfl. Detta har flertalet boende i området berättat. De har vidare berättat att man förr fiskade stora mängder lekvandrande gädda och abborre med hjälp av ryssja i Bergbofjärden, vilket visar på att området var viktigt lekområde då. Idag är endast den nedre hektaren av den totalt cirka 6,5 hektar stora vattenspegeln tillgänglig för kustfisk. Detta eftersom det smala sundet helt vuxit igen. Rovfiskar har minskat i drastisk takt de senaste årtiondena. Så även på kusten utanför Bergbofjärden. Sportfiskarna i samarbete med initiativtagande markägare samt boende i området vill genom försiktig grävning återigen skapa fria vandringsvägar mellan Östersjön och hela Bergbofjärdens öppna vattenspegel.501-29338-19 90 000SEK
Täby kommunDagvattenvänlig parkeringsyta i NäsbyparkFörnya befintlig hårdgjord parkeringsyta till att istället rena och infiltrera dagvatten. Detta kommer att minska föroreningsbelastningen på recipienten Stora Värtan och minska risken för översvämningar. Gator och dagvattenledningar i området läggs om för att minska risken för översvämning i området. I samband med det gör vi om anslutande parkeringsyta så att den tar hand om sitt eget dagvatten istället för att belasta ledningsnätet. Projektet huvudsakliga syfte är att testa och senare utvärdera miljövänliga alternativ till konventionell bortledning av dagvatten. Senaste forskningen anläggs här i verkligheten. Projektet är helt i linje med vår dagvattenstrategi. Dessutom är åtgärden ett led i att minska tidigare översvämningsproblem i området.501-51561-18 750 000SEK
Nacka kommunFällning av bottensediment i Järlasjöm - marinarkeologisk utredning etapp1Kommunen har under många år undersökt Järlasjöns status och kommit fram till att sjöns största problem vad avser övergödning orsakas av en stor internbelastning på ca 400 kg. Genom att behandla i sjöns bottensediment så ökar möjligheterna att nå god status för Järlasjön (vattenförekomst sedan 1 jan 2018). Den metod som förmodligen kommer att användas är fällning av vattenfasen och sedimenten med aluminium. Genom att minska sjöns internbelastning så minskar också belastningen på nedströms liggande vattenförekomster med ca 400 kg fosfor per år. För att kunna utföra denna fällning har länsstyrelsen meddelat att det behöver utföras en marinarkeologisk utredning. Orsaken till detta är att Järlasjön tillsammans med Sicklasjön redan under forntiden utgjorde en farled som sträckte sig österut via Lännerstasundet och Baggenstäket till Östersjön. I takt med landhöjningen gjordes vattensystemet ofarbart och sjön har fungerat, efter isan lagt sig, som viktig vinterväg till och från Stockholm ända fram till 1800-talet. Denna ansökan avser medel för finansiering av en marinarkeologisk utredning.501-48739-18 48 000SEK
Länsstyrelsen VästerbottenRestaurering av HörnåsystemetProjektet ska restaurera det mycket kraftigt påverkade Hörnåsystemet.2362-19 600 000SEK
Länsstyrelsen VästerbottenRestaurering av Stenträskbäcken och Krokträskbäcken inom Rickleåns avrinningsområdeProjektet ska restaurera två flottningsrensade vattendrag inom Rickleåns avrinningsområde samt ta bort en damm.2361-19 600 000SEK
Länsstyrelsen KronobergÅterställning av NässjöånProjektet ska komplettera och vidareutveckla redan tidigare vattenbiotopsrestaurering som utförts och utförs i området genom att återställa en kanaliserad flottledssträcka och då skapas ca 500 kvadratmeter föryngringsområde för öring.2359-19 550 000SEK
Länsstyrelsen VästernorrlandVattendrags- och våtmarksrestaurering i Maljans naturreservat, Ånge kommunProjektet ska återskapa strömhabitat, en mer ursprunglig hydrologisk miljö samt naturliga strukturer så som meandring, fungerande sjöutlopp samt interagerande våtmarker. Åtgärderna syftar till att återskapa ett fungerande flodpärlmusselbestånd i området.2353-19 340 000SEK
Länsstyrelsen KronobergRestaurering av vattendrag i Skyeån vid HaneforsProjektets syftar till att förbättra vattendragets nyckelbiotoper av typen strömsträckor samt att avlägsna vandringshinder för att binda ihop miljöer uppströms. Långsiktigt arbetar Kommunen med att få till stånd fiskvandringsvägar, förbättrad flödesdynamik, och biotopvårdande åtgärder i hela Kårestadån/Skyeån/Aggaån mellan Åsnen och Årydsjön2351-19 1 000 000SEK
Länsstyrelsen KalmarRestaurering av VirånSyftet är att återställa värdefulla strömsträckor i Virån.2349-19 500 000SEK
Länsstyrelsen KalmarRädda AlsterålaxenMålet är att återskapa lekplatser och restaurera rensade strömsträckor för att på så vis utöka livsutrymmet för strömlevande organismer i Alsterån.2348-19 500 000SEK
  • 1 - 10 av 2492