Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2265
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
Biosfärsområde Blekinge ArkipelagFörstudie för våtmarksrestaureringFöreningen Blekinge Arkipelag vill bidra till en förbättrad vattenkvalitet i biosfärområdet. Genom en kort förstudie vill föreningen klarlägga var restaurerade/anlagda våtmarker skulle göra störst nytta och om det är kommuner eller privata markägare man behöver samverka med vid en framtida restaurering. Projektet syftar också till klargöra vilka övriga aktörer man skulle kunna ta hjälp av för att utföra åtgärderna och vilka projektmedel/våtmarksresurser som skulle kunna komma ifråga vid ett genomförande. Syftet med restaureringen av våtmarker är att förbättra vattenkvalitén i (de kustnära delarna av) Östersjön. Närsaltsretentionen behöver bli högre för att algblomningen i biosfärområdet ska avta - en viktig del för kustvattnets fortsatta leverans av olika ekosystemtjänster. Förutom den omedelbara effekten på växt- och djurliv bidrar minskad övergödning och algblomning till bättre förutsättningar för friluftsliv och naturturism under de varma delarna av säsongen. Ett annat syfte är att våtmarksrestaurering bidrar till bättre grundvattenbildning och minskad humustransport till kustvattnet. På vissa platser kan åtgärderna dessutom vara till stor nytta för naturbete och lekande kustgädda och dessutom, med ökning av den biologiska mångfalden, ge bättre förutsättningar för rekreation genom t ex fågelskådning. Med Blekinge Arkipelags förstudie hoppas vi alltså kunna identifiera platser, arbetssätt, finansiering och samverkansparter som bidrar till att fler våtmarker under de närmaste åren anläggs där de gör störst nytta ur nämnda perspektiv.051-5391-18 135 000SEK
EcopelagFörstudie till blåmusselodling i Blekinge läns kustvattenProjektet syftar till att undersöka förutsättningarna för musselodling i Blekinge läns kustvatten och därmed bereda väg för Blekinge att ta del av den internationella, omfattande och spännande utvecklingen som just nu sker inom området ”miljömusslor”. Exempelvis nämns musselodling specifikt i 2018 års svenska budgetproposition som åtgärd mot övergödningen i Östersjön, i Danmark är det från och med juli 2017 tillåtet att använda musselodling som kompensationsåtgärd för fiskodling. Samtidigt är det ett flertal aktörer som arbetar med att ta fram ett musselmjöl för foderindustrin, och nya produktionsområden utvärderas och kartläggs som snart täcker in hela svenska syd- och ostkusten från Öresund i söder till Norrtälje i norr. Långsiktigt är målsättningen att denna studie ska leda till att både minska övergödningen i Blekinge läns kustvatten och samtidigt skapa en grund för hållbar tillväxt inom blåa och gröna näringar (matfågel- och äggproduktion samt fiskodling).501-1188-18 1 009 280SEK
Sibbaboda Vatten och Avlopp Ekonomisk föreningAnslutning av ca 37 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp för att minska övergödningen av ÖstersjönAnslutning av kustnära fastigheter som idag har enskilt avlopp till kommunalt vatten och avlopp inom 3 år. Detta för att minska övergödningen i Östersjön.501-1081-18 370 000SEK
Svanhalla Vatten och avlopp Ekonomisk föreningUtbyggnad av Kommunalt vatten och avlopp till fastigheter i Svanhalla, södra delenFastigheter med enskildt avlopp i Svanhalla ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Genom detta minskas näringsläckaget till havet längs kuststräckan Truseryd-Svanhalla501-5492-17 560 000SEK
Långenabben-Björkenäs VA ekonomisk föreningAnslutning av ca 122 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp för att minska näringsläckaget till ÖstersjönMålet är att inom ca 3 år ansluta kustnära fastigheter till i 1:a hand kommunalt avlopp men även kommunalt vatten. Detta bidrar till att minska näringsläckaget till havet genom att eliminera bristfälliga enskilda avlopp längs aktuell kuststräcka. För att nå målet har en ekonomisk förening bildats. Föreningen jobbar aktivt genom områdesansvariga, möten och en informativ hemsida med att få så många fastigheter som möjligt inom kuststräckan från Långenabben till Björkenäs (Torhamns socken, Karlskrona kommun) att ansluta sig501-4662-17 50 000SEK
Långenabben-Björkenäs VA ekonomisk föreningAnslutning av ca 122 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp för att minska näringsläckaget till ÖstersjönMålet är att inom ca 3 år ansluta kustnära fastigheter till i 1:a hand kommunalt avlopp men även kommunalt vatten. Detta bidrar till att minska näringsläckaget till havet genom att eliminera bristfälliga enskilda avlopp längs aktuell kuststräcka. För att nå målet har en ekonomisk förening bildats. Föreningen jobbar aktivt genom områdesansvariga, möten och en informativ hemsida med att få så många fastigheter som möjligt inom kuststräckan från Långenabben till Björkenäs (Torhamns socken, Karlskrona kommun) att ansluta sig501-4662-17 1 230 000SEK
Länsstyrelsen SkåneUtsättning av ålyngelProjektet innebär projektledning, upphandling, inköp, karantänisering och utsättning av ålyngel i Sverige.3831-18 2 000 000SEK
Länsstyrelsen JönköpingUtrotning av potentiellt invasiv fiskart (Lepomis gibbosus) i BergadammenProjektets bidrar till att förhindra etablering och spridning av främmande invasiva arter i svenska vattenmiljöer genom att utrota den illegalt utplanterade och potentiellt invasiva fiskarten Lepomis gibbousus från Bergadammen strax öster om Gränna i Jönköpings kommun.3697-18 450 000SEK
OSPARSamordnare mot marint skräpProjektet innebär en delfinansiering av en samordnare för implementering av Regionala Aktionsplanen mot Marint Skräp (RAP-ML)4685-18 5 000EUR
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLUUppföljning av åtgärder i jordbrukslandskapet för minskad övergödningProjektet ska utveckla metoder och utföra mätningar för att följa effekter av åtgärder mot övergödning som genomförs inom avrinningsområden i jordbrukslandskapet. Projektets mål innefattar bland annat en utvecklad metodik för effektiv uppföljning av enskilda åtgärder utifrån deras förväntade effekt.4100-18 3 000 000SEK
  • 1 - 10 av 2265