Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2096
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningBeslutade medelDiarienr
Hushållningssällskapet SkåneStrukturkalkning för minskat näringsläckage i Skåne, Projekt 5Syftet är att minska uttransporten av näringsämnen till sjöar, vattendrag och havet. HS ska även utvärdera åtgärden genom analyser av ett flertal parametrar vid spridningstillfället, samt analys av uppslammade jordprov tagna före och efter åtgärd. Projektet bygger kunskapsmässigt vidare på era tidigare LOVA-projekt, dnr: 501-4274-2014, 501-1355-2015, 501-31959-2015 och 501-34273-2016. Till skillnad mot tidigare LOVA-projekt avser HS nu att erbjuda två olika kalkprodukter, Nordkalk Fostop Struktur OLS och Nordkalk Fostop Kol, till lantbrukarna som väljer att vara med i projektet. För det nu aktuella projektet utvärderas effekten av fosforförluster på jordar med höga och låga P-AL-tal, samt påverkan från strukturkalken på mikroorganismer, nematoder och svamp. HS avser att lägga ut 8 provytor där strukturkalk sprids i stigande givor.4135347501-32796-2017
Håvdsjö fiskevårdsområdesföreningBiotopvård i HåvdsjöånProjektet avser biotopvård av Håvdsjöån som rensats i samband med byggnationen av Nyhems kraftverk. Större sten och block kommer att återföras till ån och gropar kommer att grävas för att förbättra miljön för öring och harr.21000501-4003-2018
Ljusnan-Voxnans VattenvårdsförbundFramtagande av plan för anläggandet av fiskväg förbi kvarnforsens vattenkraftverk i HärjeånProjektet avser att ta fram en plan för anläggandet av en fiskvandringslösning förbi Kvarnforsens vattenkraftverk i Härjeån. Projektet avser också att söka finansiering för anläggandet och kommer att innefatta platsbesök och möten med intressenter/sakägare, entreprenörer och möjliga finansiärer.160000501-4019-2018
Russfjärdens fiskevårdsområdesföreningBiotopförbättrande åtgärder för öring i KvarnånProjektet avser förbättring av miljön för främst öring, samt bibehållande av mer näring i bäcken för minskad näringstillförsel till sjösystemet. På en sträcka av cirka 200 meter i Kvarnån, mellan Malmsjövägen och Överron kommer lekgropar och höljor grävas och större sten kommer att läggas ut.40500501-3990-2018
Hällsjöns fikevårdsområdeUtöka lekområde för öring och harr--501-3965-2018
Östersunds kommunFörbättra konnektiviteten i stadsnära bäckProjektet avser att avlägsna vandringshinder på två ställen i en bäck på Frösön som mynnar i Storsjön, detta för att förbättra konnektiviteten för fisk och bottenfauna. Projektet avser även att kommunicera ut mot allmänheten varför vi gör åtgärder som dessa så att medvetenheten om vatten- och bäckmiljöer i stadsnära skog höjs.126000501-4047-2018
Åre kommunKartläggning av sedimentpålagring i ÅresjönProjektet avser att kartlägga volym, kornstorlek och utbredning hos pålagrade sediment i Åresjöns nordvästra del. Detta för att i nästa steg kunna göra en plan för och ansöka om medel för muddring/slamsugning i området för att ta bort sedimenten.160000501-3962-2018
Åre kommunKartläggning av rosaker till höga halter av E. coli och fosfor i fjällvattendragProjektet avser att kartlägga orsaker till höga halter av E. coli och fosfor i vattendragen Enan och Dammån (båda Natura 2000-område). Periodvis under augusti till oktober uppmäts höga halter av E. coli och fosfor i mätpunkt vid Enkroken samt i Dammån. Värde borde generellt vara låga men E. coli på 300 och tot-P över 15 registreras vissa år.63000501-3963-2018
Bodsjö FiskevårdsområdesföreningFörstudie gällande Höviksån och SvarttjärnsbäckenProjektet avser undersökningar för att ta reda på vilka åtgärder som är lämpliga att utföra för att förbättra konnektiviteten respektive de morfologiska förhållandena i Höviksån och Svarttjärnsbäcken.69371501-4028-2018
Höje å VattenrådVattenvårdande åtgärder Höje åInom projektet planeras anläggning minst 8 hektar våtmarker och 1 km tvåstegsdike/släntavfasning. Syftet är att minska uttransporten av näringsämnen till Östersjön, magasinering av vatten och att skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden. Inom projekttiden kommer uppsökande verksamhet, projektering, skaffa erforderliga godkännande eller tillstånd, upprättande entreprenadhandlingar, upphandling av entreprenörer att genomföras. Det är i dagsläget inte känt exakt var åtgärderna kommer att genomföras eftersom projektet tar ett helhetsgrepp om processen med åtgärdsarbete. Projektet förväntas innebära en reduktion av ca 2 500 kg N/år och 50 kg P/år för de åtgärder ni genomför. Dessutom kommer åtgärderna att gynna den biologiska mångfalden och bidra till att nå miljömålen "Myllrande våtmarker", ”Ett rikt växt och djurliv”, ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Ingen övergödning”.2800000501-32757-2017
  • 1 - 10 av 2096