Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2499
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
Sydvästra Skånes vattenrådVattenAtlas för Sydvästra Skånes vattenrådMålet med projektet är att ta fram ett vattenstrategiskt planeringsunderlag för hela ert avrinningsområde, kallat VattenAtlas. Materialet består i första hand av befintlig vattenrelaterad information från kommuner, vattenrådet och från nationella och regionala datavärdar. Ni kommer att ta fram en detaljerad ytavrinningsmodell som även den kommer att presenteras. VattenAtlas är en fritt tillgänglig webbaserad karttjänst. Syftet är att projektet ska bidra till att uppfylla Sydväståprojektets handlingsplan om att minska uttransporten av näringsämnen till Östersjön samt skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden.501-12872-2019 40 000SEK
Vegeåns VattendragsförbundVåtmark Möllebäcken vid BillesholmMålet med ert projekt är att anlägga en våtmark vid Billesholm. Syftet är att minska uttransporten av näringsämnen till Östersjön samt skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden.501-36574-2018 232 536SEK
Kävlingeåns VattenrådUnderhåll av våtmarker i Kävlingeåns avrinningsområdeMålet med projektet är att utföra underhåll av utvalda våtmarker. I Kävlingeåns avrinningsområde har ca 200 våtmarker anlagts sedan mitten av 1990-tal. Flera av våtmarkerna är således mer än 20 år gamla och kan därför ha förlorat sin funktion. Ni planerar att välja ut 60 stycken av dessa våtmarker för okulär besiktning i fält, 10–15 utav dem kommer ni sedan att genomföra faktiskt underhåll i. Ni uppskattar att detta kommer att uppgå till 5–7,5 hektar. Syftet är att minska uttransporten av näringsämnen till Östersjön samt skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden.501-36818-2018 563 000SEK
Höje å VattenrådUnderhåll av anlagda våtmarker i Höje å avrinningsområdeMålet för ert projekt är att utföra underhåll av utvalda våtmarker. I Höje ås avrinningsområde har ca 80 våtmarker anlagts sedan tidigt 1990-tal. Flera av våtmarkerna är således mer än 20 år gamla och kan därför ha förlorat sin funktion. Ni planerar att välja ut 30 stycken av dessa våtmarker för okulär besiktning i fält, 10 utav dem kommer ni sedan att genomföra faktiskt underhåll i. Syftet är att minska uttransporten av näringsämnen till Östersjön samt skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden.501-36763-2018 288 500SEK
Segeåns Vattendragsförbund och VattenrådBevattningsvatten och kombinationsvåtmarkMålet med projektet är att anlägga en kombivåtmark. Segeåns vattendragsförbund och vattenråd beskriver en kombivåtmark som en våtmark med en grundare och en djupare del för så effektiv näringsretention som möjligt. En primär skillnad mot en traditionell våtmark är dock en avgränsande ”vall” som delar upp dammen/våtmarken i den grunda och djupare delen. På så vis kan man vid behov tömma dammen för bevattning men ”vallen” kommer bidra till att den grunda vegetationsrika delen förblir vattenfylld och renar kvävet. Vad gäller exakt djup m.m. är det svårt att specificera vid tiden för ansökan då en inget exakt läge där kombivåtmarken kan komma att ligga ännu finns, men tre till fem meter uppskattar ni djupdelen kunna behöva vara. Ni hoppas kunna hitta en placering som även kommer att innebära att lökgrodan kan kolonisera kombivåtmarken. Syftet med projektet är att minska uttransporten av näringsämnen till Östersjön samt skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden med fokus på lökgrodan.- 720 000SEK
Robertsfors kommunRestaurering av flottledspåverkade sträckor i RickleånÅtgärder för att biologiskt återställa flottledsrensade sträckor av Rickleån, mer specifikt Faranforsen, Tjärdalsforsen och Isakfäbodforsen.667-2019 501 700SEK
SportfiskarnaFria vandringsvägar till BergbofjärdenÖka mängden lekområden för kustlevande rovfisk och därmed antalet rovfiskar. På sikt kommer friskare rovfiskbestånd leda till en lokalt bättre vattenkvalitet och ett mer balanserat kustekosystem. Länkar till forskningsrapport som stärker denna hypotes: http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1859/20170045 http://www.forskning.se/2017/07/19/rovfiskar-ger-frisk-miljo-under-vattenytan/ Bestånden av stora rovfiskar i Östersjön har minskat i snabb takt de senaste 100 åren. Detta är bland annat orsakat av överfiske, övergödning och förstörelse av lekmiljöer mm. Enligt Donaldi 2017 ger friska rovfiskbestånd ett mer balanserat ekosystem samt en bättre vattenkvalietet. Därför är det viktigt att lekmiljöer som har blvit förstörda av männsikan restaureras och att de lekmiljöer fortfarande finns kvar är möjliga att vandra till för rovfiskarna. En sådan miljö är Bergbofjärden som enligt närboende har varit en enormt viktig lekplats för fiskarter som gädda, abborre och id men som idag inte kan nå fjärden på grund av de igenväxta vandringsvägarna. Se mer info i Vattenverksamhetsanmälan samt dispens för åtgärder i naturreservat. Bergbofjärden har historiskt sett varit ett mycket viktigt reproduktionsområde för kustfiskar som gädda, abborre, id mfl. Detta har flertalet boende i området berättat. De har vidare berättat att man förr fiskade stora mängder lekvandrande gädda och abborre med hjälp av ryssja i Bergbofjärden, vilket visar på att området var viktigt lekområde då. Idag är endast den nedre hektaren av den totalt cirka 6,5 hektar stora vattenspegeln tillgänglig för kustfisk. Detta eftersom det smala sundet helt vuxit igen. Rovfiskar har minskat i drastisk takt de senaste årtiondena. Så även på kusten utanför Bergbofjärden. Sportfiskarna i samarbete med initiativtagande markägare samt boende i området vill genom försiktig grävning återigen skapa fria vandringsvägar mellan Östersjön och hela Bergbofjärdens öppna vattenspegel.501-29338-19 90 000SEK
Täby kommunDagvattenvänlig parkeringsyta i NäsbyparkFörnya befintlig hårdgjord parkeringsyta till att istället rena och infiltrera dagvatten. Detta kommer att minska föroreningsbelastningen på recipienten Stora Värtan och minska risken för översvämningar. Gator och dagvattenledningar i området läggs om för att minska risken för översvämning i området. I samband med det gör vi om anslutande parkeringsyta så att den tar hand om sitt eget dagvatten istället för att belasta ledningsnätet. Projektet huvudsakliga syfte är att testa och senare utvärdera miljövänliga alternativ till konventionell bortledning av dagvatten. Senaste forskningen anläggs här i verkligheten. Projektet är helt i linje med vår dagvattenstrategi. Dessutom är åtgärden ett led i att minska tidigare översvämningsproblem i området.501-51561-18 750 000SEK
Nacka kommunFällning av bottensediment i Järlasjöm - marinarkeologisk utredning etapp1Kommunen har under många år undersökt Järlasjöns status och kommit fram till att sjöns största problem vad avser övergödning orsakas av en stor internbelastning på ca 400 kg. Genom att behandla i sjöns bottensediment så ökar möjligheterna att nå god status för Järlasjön (vattenförekomst sedan 1 jan 2018). Den metod som förmodligen kommer att användas är fällning av vattenfasen och sedimenten med aluminium. Genom att minska sjöns internbelastning så minskar också belastningen på nedströms liggande vattenförekomster med ca 400 kg fosfor per år. För att kunna utföra denna fällning har länsstyrelsen meddelat att det behöver utföras en marinarkeologisk utredning. Orsaken till detta är att Järlasjön tillsammans med Sicklasjön redan under forntiden utgjorde en farled som sträckte sig österut via Lännerstasundet och Baggenstäket till Östersjön. I takt med landhöjningen gjordes vattensystemet ofarbart och sjön har fungerat, efter isan lagt sig, som viktig vinterväg till och från Stockholm ända fram till 1800-talet. Denna ansökan avser medel för finansiering av en marinarkeologisk utredning.501-48739-18 48 000SEK
Länsstyrelsen VästerbottenRestaurering av HörnåsystemetProjektet ska restaurera det mycket kraftigt påverkade Hörnåsystemet.2362-19 600 000SEK
  • 1 - 10 av 2499