Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2148
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningBeslutade medelDiarienr
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLULIFE IP Rich WatersProjektet är en del av EU-projektet LIFE IP Rich Waters vars syfte är att effektivisera åtgärdsarbetet för ett fullt genomförande av åtgärdsprogrammet för norra Östersjöns vattendistrikt. Vidare syftar projektet till att bidra till implementeringen av vattendirektivet i hela Sverige.15300002883-18
Norrköpings kommun - Tekniska kontoretVattenprovtagning EnsjönFortsatt vattenprovtagning i Ensjön med fokus på kväve och fosfor. Tillägget denna omgång är att provtagningsdata sammanställs och analyseras i likhet med grafer i "Vattenplan för Ensjön" och en nulägesrapport skapas. Då provtagning sker av flera aktörer ska ett inrapporteringsverktyg och databas skapas. Ytterligare provtagning kommer också att ske i Markgärdesdiket, Sjöviksdiket, Nyalundsdiket med fyra provtagningar per år och två till fyra provpunkter för varje tillflöde.121120501-1202-18
SkogsstyrelsenGRIP on LIFE IPProjektet ska initiera implementeringen av Prioritized Action Framework (PAF), det vill säga gå mot gynnsam bevarandestatus i Natura 2000-områden. Inledningsvis kommer projektet att fokusera på våtmarker och vattendrag i skogslandskapet samt tio utpekade habitat inom de sju ingående länen. I projektet kommer flera myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer, sammanlagt sjutton olika partners, samverka för att skydda och återställa våra värdefullaste vattendrag och våtmarker.33317792852-18
Länsstyrelsen VästernorrlandECOnnectProjektet ska förbättra kunskapen om klimatförändringens effekter på Bottniska vikens havsmiljö och de ekosystemtjänster som produceras. Inom projektet kommer det tas fram detaljerade beslutsunderlag för skydd och förvaltning av den marina miljön, med speciellt fokus på marint områdesskydd och arbete med anpassning till ett förändrat klimat.113000810-18
Länsstyrelsen VästerbottenECOnnectProjektet ska förbättra kunskapen om klimatförändringens effekter på Bottniska vikens havsmiljö och de ekosystemtjänster som produceras. Inom projektet kommer det tas fram detaljerade beslutsunderlag för skydd och förvaltning av den marina miljön, med speciellt fokus på marint områdesskydd och arbete med anpassning till ett förändrat klimat.112729671-18
Länsstyrelsen JönköpingVidareutveckling av länsstyrelsernas handläggarstöd för vattenverksamhet samt e-tjänst för den nationella planen för omprövning av vattenkraftProjektets syftar till att göra det enkelt för vattenkraftsägare att anmäla sig till den nationella planen (NAP) för omprövning. Det ska även rationalisera och underlätta det för länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten att genomföra ändringarna i miljöbalken och fullfölja energiöverenskommelsen.2000003176-18
Sydvästra Skånes vattenrådUppsökande verksamhet och markägardialog om vattenåtgärder i Dalköpingeåns avrinningsområde, 2018-2020Projektet gäller att bedriva uppsökande verksamhet genom att anordna informationsträffar, åvandringar, personliga rådgivningar och eventuellt detaljprojektering. Syftet med projektet är att skapa markägarkontakter med de som är intresserade av att göra åtgärder för att förbättra den ekologiska statusen i Dalköpingeån. Målet är att starta upp åtgärdsarbetet i Dalköpingeåns avrinningsområde. Sydvästra Skånes Vattenråd anger att projektet ska påbörjas april 2018 och avslutas oktober 2020.342500501-32509-2017
Kristianstads kommunKan brunifieringens konsekvenser motverkas?Projektet ska sammanställa befintlig kunskap kring vilka drivkrafter som orsakar den trend mot allt brunare vatten som syns i sjöar och vattendrag på norra halvklotet sedan 40 år tillbaka i tiden. Projektet ska också beskriva kända effekter av denna utveckling för vattnets användbarhet.1240002323-18
Länsstyrelsen VästerbottenLevande laxälvar 1.2Projektet ska arbeta med att restaurera flottledsrensade vattendrag för att på så sätt förbättra ekologisk status och gynna gynnsam bevarandestatus för Natura 2000 habitat.27400002380-18
Länsstyrelsen ÖrebroRestaurering av Nittälvens vattensystemProjektet ska förstärka det pågående arbetet med restaureringen av flottledsrensade statligt ägda Nittälven. Målet är att uppnå gynnsam bevarandestatus för Nittälven och dess biflöden.13000002365-18
  • 1 - 10 av 2148