Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 1950
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningBeslutade medelDiarienr
Öckerö båtsällskapÖckerö båtsällskaps latrintömningsstationBidra till att minska toalettavfall i havet24856501-7138-2014
Orust kommunNy trumma LavösundTrummorna som åtgärden är riktad mot ligger vid Lavösund. Projektet går ut på att byta ut gamla trummor med diametern 1 m till nya trummor med diametern 2 m. Den ökande trumdimensionen medför fördubblad yta för vattengenomströmning. Vikarna kring Lavön är klassificerade och har dålig- eller otillfredsställande status enligt Vattenmyndighetens statusklassning. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god status till 2015. Denna åtgärd hjälper Lavösund att uppnå bättre status och går i linje med Västerhavets vattendistrikts åtgärdsprogram. Se vidare Bilaga 1. Ny trumma Lavösund.262500501-5997-2014
Hällsviks båtsällskapSugtömningsstation och utslagsvask vid Hällsviks båtsällskapInstallation av sugtömnings station och utslagsvask för toalettavfall från båtar i Hällsviks båtsällskaps fritidsbåtshamn. Installation av ovan nämda anläggningar omfattar även: * Inkoppling på kommunalt spillvattennät. * Anskaffning av sugtömnings station. * Installation och anskaffning av tryckavloppssystem då den kommunala spillvatten brunnen är belägen ca 2,0m över tänkta installation. Projektet innefattar även alt 2 & 3 med avtagande ekonomisk ambitionsnivå. Där spillvattnet istället leds till enskilt avlopp med sluten tank. med alt3 utan tryckavloppssystem.161633501-5867-2014
Botkyrka kommunProjektering av våtmark uppströms Somran, Kagghamraåns sjösystemInom projektet ska en teknisk konstruktionsritning, geoteknisk utredning, markmodellering och beräkning av massbalans tas fram som underlag för anläggande av våtmark för att minska närsaltbelastningen på Malmsjön, Kagghamraån och Östersjön. Samråd planeras att hållas med markägare, markavvattningsföretag, Trafikverket. Dispens från strandskydd ska sökas och en anmälan om vattenverksamhet lämnas till Länsstyrelsen.140000501-49286-17
Hjälmarens VattenvårdsförbundStrukturkalkning för att minska näringsläckaget från lerhaltiga jordar inom fastigheten Bosjön 2:!Thomas Pettersson och Hjälmarens Vattenvårdsförbund lämnade in en ansökan om LOVA bidrag för strukturkalkning av ca 15 ha åkermark. 7,1 ha under 2017 och 11,1 ha under 2018. Projektet ska genomföras på ett skifte inom fastigheten Bosjön 2:1. Åtgärden beräknas minska belastningen på Väringen och nerströmsliggande Arbogaån med 6 kg P/år.36056501-2228-2017
Hjälmarens VattenvårdsförbundStrukturkalkning för att minska näringsläckaget från lerhaltiga jordar inom fastigheten Kumla-Vallersta 1:3 och Kumla-Sörby 3:8.Stig Karlsson, Torsten Karlsson och Hjälmarens Vattenvårdsförbund lämnade in en ansökan om LOVA bidrag för strukturkalkning av 16 ha åkermark. Projektet ska genomföras på ett skifte inom fastigheterna Kumla-Vallersta 1:3 och Kumla-Sörby 3:8. Åtgärden beräknas minska belastningen på Täljeån med 13 kg P/år.23200501-2233-2017
Hjälmarens VattenvårdsförbundStrukturkalkning för att minska näringsläckaget från lerhaltiga jordar inom fastigheten Blacksta 5:13 m.fl.Stig Karlsson och Hjälmarens Vattenvårdsförbund lämnade in en ansökan om LOVA bidrag för strukturkalkning av 15 ha åkermark. Projektet ska genomföras på ett skifte inom fastigheten Blacksta 5:13 och 3:3. Åtgärden beräknas minska belastningen på Blackstaån, Svartån och Hjälmaren med 6 kg P/år.28080501-2229-2017
Laxå kommunVA-plan för Laxå kommunLaxå kommun ska ta fram en heltäckande VA-plan till hela kommunen som sträcker sig över flera mandatperioder. Projektet är förlagt över en tidsperiod om två år med start sensommaren 2017. VA-planen ska bli ett levande styrdokument för VA-försörjningen i hela kommunen. VA-planen kommer att tas fram i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering. Det övergripande målet är att projektet ska bidra till hållbar utveckling och minskade utsläpp av näringsämnen och miljögifter till recipienterna, särskilt med inriktning mot Hjälmaren.300000501-2236-2017
Hjälmarens VattenvårdsförbundStrukturkalkning för att minska näringsläckaget från lerhaltiga jordar inom fastigheten Österhammar 165Kristoffer Eriksson och Hjälmarens Vattenvårdsförbund lämnade in en ansökan om LOVA bidrag för strukturkalkning av 15 ha åkermark. Projektet ska genomföras på ett skifte inom fastigheten Österhammar 165, Fellingsbro. Åtgärden beräknas minska belastningen på Väringen och nedströmsliggande Arbogaån med 6 kg P/år.23600501-2232-2017
Askersunds kommunPilotanläggning för dagvattenrening i ÅsbroUppförande av en pumpstation vid pilotanläggningen för dagvattenrening i Åsbro. Ansökan är ett komplement till ett tidigare LOVA-projekt (dnr 501-1805-2015) och syftar till att utöka tillförseln av dagvatten från Åsbro till reningsanläggningen jämfört med den tidigare projektplanen från 2015.245000501-1805-2015,501-2234-2017
  • 1 - 10 av 1950