Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2016
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningBeslutade medelDiarienr
Skaraborgs StrukturkalkföreningLOVA Strukturkalk Västra götalandStrukturkalkning av jordbruksmark vid vattendrag och grävda kanalsystem, som avvattnas ut i Vänern och i Väster havet.1752600501-38943-2017
Stockholms universitetVidareutveckling av beslutsstödsystemet "Nest" och beredning av vetenskapligt underlag till internationella beslut om Östersjöns miljöProjektet syftar till att utveckla och underhålla beslutsstöd för internationellt arbete med ekosystembaserad förvaltning av Östersjön. Projektet kommer att underhålla och utveckla Baltic Nest Institutes (BNI) modeller och databaser, samt beslutsstödsystemet "Nest".40000001665-18
Håll Sverige RentFörebyggande kampanjer mot marin nedskräpning 2017-2019Projektet syftar till att skapa opinion mot marin nedskräpning och öka kunskapen om konsekvenserna av det. Projektet är uppdelat i två kampanjer, Kusträddarna och Ditt Hav. Kusträddarna bygger på att få allmänheten att plocka skräp. Kampanjen Ditt Hav bygger på att skapa en känsla för havet hos var och en och därmed också skapa ett engagemang för att förbättra situationen och tydliggöra att det finns en stark koppling mellan skräpet i havet och vår konsumtion. Målet med projektet är att bidra till förändrade beteenden och attityder som i sin tur leder till att minska avfallsströmmarna till den marina miljön.6000000377-17
Kungliga Skogs- och LantbruksakademienLandskapsforum 2017Projektet har som mål att genomföra ett seminarium om: Landskapsperspektiv i fysisk planering - Helhetssyn för hållbara lösningar. Det innefattar bland annat temat havsplanering.50000368-17
Privata aktörerHavs- och fiskeriprogrammet - Kontroll och tillsynHavs- och vattemyndigheten beslutar att lämna medfinansieringsbidrag till privata aktörer som får stöd från Havs- och fiskeriprogrammet för åtgärden kontroll och tillsyn.8100000107-17
Havsmiljöinstitutet, HMIInsatser till stöd för genomförande av Agenda 2030 inklusive FN:s havskonferens den 5-9 juni 2017Projektet ska genomföra insatser till stöd för Agenda 2030 där ingår deltagande vid FN:s havskonferens 5-9 juni 2017.20000028-17
Bättre vattenkvalitet och markstruktur i SverigeStrukturkalkning för minskat näringsläckage i Stockholm 2Målet är att minska utlakning av näringsämnen som fosfor och kväve till närliggande vattendrag och hav. Projektet innefattar 300 hektar jordbruksmark. Syftet med att strukturkalka är ge lerjord bättre struktur, bättre vattenhållande förmåga så att näringsämnen blir kvar på åkern. Samtidigt minskas övergödning och algblomning i våra vatten. Vi vill också skapa intresse för och ge kunskap om strukturkalkning till lantbrukare, rådgivare och övriga intressenter genom att visa på både miljövinster och ekonomiska vinster av åtgärden strukturkalkning. Vi erbjuder strukturkalkning till lantbrukare med lerjord inom de vattenområden som har stora förutsättningar att minska läckage av fosfor och kväve. Ett pedagogiskt viktigt syfte med projektet är också att sprida kunskap till rådgivare, markägare och brukare av lerjordar med risk för näringsläckage. Genom att visa lyckade projekt, nya och aktuella forskningsresultat samt praktiska fördelar för enskilda lantbrukare belyses också de positiva effekter som man som lantbrukare får. Uppföljning i form av fältvandringar och seminarier sker efter projektets avslut.411000501-50314-17
Solna stadDagvattendamm Pumphusvägen, BergshamraProjektets syfte är att i enlighet med ”det lokala åtgärdsprogrammet för att nå god vattenstatus i Brunnsviken” rena dagvatten innan det släpps ut i Brunnsviken. Målsättningen med projektet är att tillskapa en dagvattendamm som renar dagvatten från Bergshamra innan det släpps ut i Brunnsviken. Dagvattnet från norra och centrala delen av Bergshamra avleds idag via ledningar orenat ut i Brunnsviken. För att rena dagvattet innan det släpps ut i Brunnsviken planeras en dagvattendamm med översilningsyta söder om Pumphusvägen. Dammen ska modelleras mjukt med flacka stränder som ansluter mot det befintliga landskapet och naturligt förekommande vegetation ska användas.1074000501-50288-17
Solna stadDagvattendamm söder om RåstasjönProjektets syfte är att i enlighet med det lokala åtgärdsprogrammet för att nå god vattenstatus i Brunnsviken rena dagvatten innan det släpps ut i Brunnsviken. Målsättningen med projektet är att tillskapa en dagvattendamm som renar dagvatten innan det släpps ut i Råstasjön genom Råstaån. Som är det största tillrinnande flödet till Brunnsviken. Dagvatten från den större ledning som idag leds ut i Råstasjön, orenat, ska nu renas i en damm genom sedimentation och infiltration innan det går ut i sjön. Dammen kommer att skapa flera blåa värden i området kring sjön och modelleras så att den passar in i parkmiljön både med växtlighet och tillänglighet.480000501-50278-17
Södertälje Ortsförbund av LRFStrukturkalkning för miskat växtnäringsläckage från åkermark i södra Stockholms länStrukturkalka lerhaltig jordbruksmark för att minska risken för växtnäringslackage (främst fosfor) till vattendrag och i slutänden Östersjön. Minskad övergödning minskar risken för algblomning och igenväxning av kustnära havsvikar. Vårt mål är att strukturkalka 350 hektar under år 2018. Strukturkalken sprids med GPS-styrd spridare efter inlagda värden efter lerhalten vid markkartering. Riktmärke 6 ton per hektar. Direkt efter spridning kommer en traktor med styvpinnskultivator och brukar ner kalken till ca 25 cm djup. Två körningar korsvis.631000501-50271-17
  • 1 - 10 av 2016