Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 1994
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningBeslutade medelDiarienr
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLURedaktörskap för rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvattenProjektet syftar till att ta fram en publiceringsfärdig rapport om fisk- och skaldjursbestånd till Havs- och vattenmyndigheten.200000428-18
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLUResurs och miljöövervakning - kustfiskI projektet ska det bedrivas långsiktig övervakning av kustfisk längs svenska kusten i Östersjön och Västerhavet. Detta för att bedöma miljöstatus, göra beståndsuppskattningar och ge underlag till biologiskt grundade förvaltningsråd.4133000427-18
Sveriges Geologiska undersökning, SGUFortsatt arbete inom havsplanering och marint områdesskydd vid SGU 2018Projektets syfte är bland annat att fortsätta utvecklingen av kartunderlag och information till stöd för havsplanering, marint områdesskydd och grön infrastruktur till havs.41000001559-18
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLUFritidsfiskie (fokusområden, datainsamling, analyser och rådgivning)Projektet syftar till att öka kunskapen om fritidsfiskets omfattning och betydelse. Intresseorganisationer, fritidsfiskare och myndigheter vill utveckla och utöka fritidsfisket. Det ställer höga krav på att fiskbestånden nyttjas hållbart. Projektet ska arbeta med att ta fram information, göra beståndsuppskattningar och ekosystemanalyser.21000001273-18
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLUICES-möten 13.Projektet ger möjlighet för experter vid SLU att delta i ICES:s (Internationella Havsforskningsrådets) möten. ICES arbetar med att stödja ett hållblart nyttjande av världshaven. I organisation ingår över 5000 forskare från ett 20-tal länder.380000957-18
Sveriges Lanbruksuniversitet, SLUIntergrerad ekosystemanalys 17.Projektet syftar till att vidareutveckla integrerade ekosystemanalyser för att utvärdera ekosystemens status ur ett helhetsperspektiv.950000956-18
Fiskesekreteriatet, FISHHållbart fiske genom kunskapsspridningProjektet syfter till att uppnå hållbart fiske genom kunskapsspridning i de frågor som Sverige bedriver internationellt.2000000835-18
Höje å VattenrådReduktionsfiske i HäckebergasjönSyftet med projektet är att ta upp mer än 200 kg/ha vitfisk inom två år och målet är att Häckebergasjön genom det ska få en bättre ekologisk status. Detta innebär en mer naturlig sammansättning på fisksamhället med mindre mängd vitfisk, vilket är gynnsamt för att komma tillrätta med andra övergödningseffekter såsom dåligt siktdjup, grumligt vatten, kraftiga algblomningar, hög andel cyanobakterier och liten utbredning av undervattensvegetation.100000501-32686-2017
Kungsbackaåns vattenvårdsförbund/vattenrådAnläggning av våtmark/fosfordamm samt tvåstegsdikeProjektet består av två delar. Del 1: Våtmark och fosofordamm. Vi vill anlägga en våt mark i en bäck strax söder om Lindome samhälle. Våtmarken kommer vara på omkring 1800 kvm och ha ett största djup på 1,5 m. Fokuset för våtmarken är att fånga upp näringsämnen från närliggande åkermark, men den kommer också utgöra ett viktigt inslag för det den biologiska mångfalden i området. Utformning av våtmarken kommer inte att medföra något hinder för fisken i bäcken. Mer information om våtmarken finns i bilagan. Del 2. tvåstegsdiket. Diket som berörs av åtgärden ligger i sydligaste delen av Mölndals kommun. Diket har en naturlig karaktär bitvis men den största delen är omgrävd och kulverterad. Vi vill anlägga omgring 300 meter tvåstegsdike i det område där diket går från naturligt till kulverterat. Syfte med åtgärden är att minska översvämmningsriskerna på åkrarna runt om, minska näringsbelastningen nedströms samt skapa ett visningsprojekt i området, för att kunna sprida kunskapen om tvåstegsdiken.100000501-3861-2018
Kävlingeåns VattenrådReduktionsfiske SövdesjönMålet med projektet är att ta upp mer än 200 kg/ha vitfisk inom två år, för att få en mer naturlig fisksammansättning med mindre mängd vitfisk, vilket är gynnsamt för att komma tillrätta med andra övergödningseffekter såsom dåligt siktdjup, grumligt vatten, kraftiga algblomningar, hög andel cyanobakterier och liten utbredning av undervattensvegetation. Syftet är att Sövdesjön ska få en bättre ekologisk status.38150032740-2017
  • 1 - 10 av 1994