Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2155
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningBeslutade medelDiarienr
Håbo kommunDagvattenutredning Gröna dalenFramtagande av plan för dagvattenhanteringen från Bålsta tätort med placering i Gröna dalen.317750501-5412-2017
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länVåtmark/växtnäringsfälla vid HäringeProjektets mål är att den planerade våtmarken ska minska närsaltsbelastning och tillförsel av partiklar till Hansviken och Östersjön, minska negativ igenväxning, samt öka den vattenhållande förmågan i närområdet. Målet är även att bevara och stärka Hansvikens höga betydelse för biologisk mångfald, främst med avseende på naturlig fisklek och fiskföryngring, Projektets syfte är att under 2018-2019 anlägga en näringsfälla och våtmark på åkermark. Hansviken har hög betydelse för fiskföryngring och det är fiskeförbud i viken under våren. Flera åkerdiken mynnar direkt ut i viken, via strandängarna. Partikelhalten är mycket hög i dräneringsvattnet vid högvatten. De nedre delarna av åkermarken är mycket sanka och täckdikessystemet fungerar inte i dessa delar. Viken är omgiven av igenväxande strandängar. Hela området har tidigare varit hävdat, men strandängarna betas inte längre och håller snabbt på att växa igen. Området är välbesökt eftersom det passerar en liten gångväg förbi Hansviken. Många besökare till naturreservatet och slottet i Häringe passerar därför detta område när de söker sig ut i reservatet.150000501-17619-18
EcopelagUtsjöodling av blåmusslaProjektet har som långsiktig målsättning att utveckla musselodling i utsjön till en storskalig och kostnadseffektiv miljöåtgärd för är att minska övergödningen i Östersjön och samtidigt skapa en grund för hållbar tillväxt inom blåa och gröna näringar. Syftet med projektet är dels att undersöka settling och tillväxt samt att utvärdera en robust, enkel och uppskalningsbar odlingsteknik anpassad till utsjön. Utsjöodling är etablerat på många platser runt om i världen, men i vår vetskap är detta första initiativet att utvärdera utsjöodling i Östersjön. Vi tror att utsjöodling kan komma att bli ett viktigt komplement till musselodlingar i skyddad kustmiljö eftersom det drastiskt ökar möjligheten att etablera storskaliga musselodlingar i såväl Östergötland som övriga Egentliga Östersjön.788890501-1206-18
Norrköpings kommun - Tekniska kontoretJonsbergsånProvtagning av näringsämnen i huvudfåran av Jonsbergsån samt tillflöden för att få en nulägesbild och data före åtgärder. Provtagninspunkter är tänkt att tas i huvudfåran samt i tillflöden för att definiera var närinsbelastningarna huvudsakligen kommer ifrån (huvudsakligen kväve och fosfor). Vattenkemin beroende av tillrinning är viktig för prioriteringar och motiveringar av åtgärder. Projektet ska sammanställa befintliga historiska prover och nya.44408501-1203-18
NaturvårdsverketNationella MarktäckedataProjektet ska arbeta med produktion och förvaltning av nationella marktäckedata.6000002624-18
Havsmiljöinstitutet, HMISveriges vattenmiljöProjektet ska utveckla ett nytt konceptet, och utforma en ny digital rapport, som ersätter Havet och Sötvatten enligt Källa till Hav-koncept.8000003115-18
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLULIFE IP Rich WatersProjektet är en del av EU-projektet LIFE IP Rich Waters vars syfte är att effektivisera åtgärdsarbetet för ett fullt genomförande av åtgärdsprogrammet för norra Östersjöns vattendistrikt. Vidare syftar projektet till att bidra till implementeringen av vattendirektivet i hela Sverige.15300002883-18
Norrköpings kommun - Tekniska kontoretVattenprovtagning EnsjönFortsatt vattenprovtagning i Ensjön med fokus på kväve och fosfor. Tillägget denna omgång är att provtagningsdata sammanställs och analyseras i likhet med grafer i "Vattenplan för Ensjön" och en nulägesrapport skapas. Då provtagning sker av flera aktörer ska ett inrapporteringsverktyg och databas skapas. Ytterligare provtagning kommer också att ske i Markgärdesdiket, Sjöviksdiket, Nyalundsdiket med fyra provtagningar per år och två till fyra provpunkter för varje tillflöde.121120501-1202-18
SkogsstyrelsenGRIP on LIFE IPProjektet ska initiera implementeringen av Prioritized Action Framework (PAF), det vill säga gå mot gynnsam bevarandestatus i Natura 2000-områden. Inledningsvis kommer projektet att fokusera på våtmarker och vattendrag i skogslandskapet samt tio utpekade habitat inom de sju ingående länen. I projektet kommer flera myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer, sammanlagt sjutton olika partners, samverka för att skydda och återställa våra värdefullaste vattendrag och våtmarker.33317792852-18
Länsstyrelsen VästernorrlandECOnnectProjektet ska förbättra kunskapen om klimatförändringens effekter på Bottniska vikens havsmiljö och de ekosystemtjänster som produceras. Inom projektet kommer det tas fram detaljerade beslutsunderlag för skydd och förvaltning av den marina miljön, med speciellt fokus på marint områdesskydd och arbete med anpassning till ett förändrat klimat.113000810-18
  • 1 - 10 av 2155