Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 2213
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
Länsstyrelsen JämtlandUppgradering av kalkdoseraren Arån 3, ArådalsbäckenProjektet innebär ett utbyte av befintliga solceller till två st 250 W paneler för doseraren Arån 3, vilket säkerställer energi till det webbaserade styr- och övervakningssystemet.3229-18 65 000SEK
Länsstyrelsen JämtlandUppgradering av två kalkdoserare i HoanProjektet innebär ett utbyte av befintliga solceller till två st 250 W paneler vid två doserare (Hoan Malmtäktsbäcken, och Hoan Svartbäcken), för att säkerställa energi till det webbaserade styr- och övervakningssystemet.3228-18 130 000SEK
Länsstyrelsen KalmarUppgradering av kalkdoserare i Åfors, LyckebyånProjektet har som mål att montera ner och transportera bort den nuvarande delvis kollapsade kalksilon, för att sedan bygga en ny.3074-18 1 849 580SEK
Havsmiljöinstitutet, HMISamhällsekonomiska analyser till stöd för utveckling av en ekosystembaserad fiskförvaltningProjektet ska sammanställa en rapport som utifrån en översikt av samhällsekonomisk analys till stöd för fiskförvaltingen ska komma med förslag på hur användning och utformning av samhällsekonomisk kunskap, metoder och analyser kan utvecklas som ett led i utvecklingen av en ekosystembaserad fiskförvaltning.946-16 695 152SEK
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVAHälso och sjukdomsövervakning fisk och sälProjektet är ett pilotprojekt gällande sjukdomsövervakning av vild fisk för att förvalta fiskbestånden, det gäller såväl ett införande av ett vildfiskprogram, som att utreda orsaker till dödlighet hos lax. Detta gäller även sälstammens utveckling och sjukdomar som är kopplade till säl och fisk.1553-18 2 051 000SEK
Mälarens vattenvårdsförbundÅtgärdssamordning i Sagåns och Mälarens avrinningsområde för minskad övergödningProjektet ska bland annat att uppnå det beting på minskad fosfortillförsel som finns enligt Vattenmyndighetens åtgärdsbilaga för Sagån. Dessutom syftar projektet till en ökad lokal medvetenhet om den egna påverkan på vattenkvaliteten i närområdet samt vikten av att vårda sitt vatten. Projektet ska även försöka hitta lösningar där åtgärder mot övergödning även bidrar till bättre förhållanden för livsmedelsproduktion och högre livskvalitet för de boende och besökande i området.2702-18 1 795 000SEK
Södertälje kommunÅtgärder för god vattenstatus i Stavbofjärden med tillrinningsområden i Södertälje kommunProjektets ska förbättra vattenkvaliteten och minska näringsbelastningen i Stavbofjärden och dess tillrinningsområden. Detta ska uppnås genom att identifiera och genomföra kostnadseffektiva åtgärder som minskar näringstillförseln till såväl havet som till sjöar och vattendrag. Förutom detta ska projektet bidra till en ökad kunskapsspridning samt till utbyte av information med privata markägare, jordbruk, hästgårdar, ideella organisationer och andra aktörer.2719-18 1 450 000SEK
Länsstyrelsen ÖstergötlandPilotområdet omfattar Vikbolandet, norra delarna av Söderköpingsåns avrinningsområde, samt slättbygden söder om RoxenProjektet ska bidra till en minskad tillförsel av näringsämnen från jordbruket i pilotområdet genom att identifiera och genomföra åtgärder, utföra uppsökande verksamhet i samarbete med Greppa Näringen, stärka samarbetet mellan olika aktörer samt tillvarata lokal kunskap och initiativ.2716-18 2 405 000SEK
Lantbrukarnas riksförbund i sydostFrån strategi till åtgärd för minskad övergödning - Kalmarsund och ÖlandProjektet ska öka antalet genomförda åtgärder mot övergödning genom att tillämpa en arbetsmodell som sedan ska spridas till minst tio andra avrinningsområden i regionen.2704-18 2 536 000SEK
Tidans vattenförbundMinskad Övergödning i TidanProjektets mål är att inom hela avrinnningsområdet ska åtgärdsarbetet för att minska övergödningen och samtidigt förbättra vattenhushållningen vara väl känt, vattensamordnaren ska vara en kontakt för frågor samt så ska förluster av näringsämnen till Tidan minska samtidigt som den vattenhushållande förmågan i avrinningsområdet ska öka.2703-18 1 540 000SEK
  • 1 - 10 av 2213