Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 1627
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningBeslutade medelDiarienr
Kalmar KommunStävlö Vassar steg 1Syftet med projektet är att undersöka de hydrologiska förutsättningarna för att ändra sträckningen av Surrebäckens utlopp till ett mer ursprungligt skick. Utloppet kommer då att mynna i vassområdet med retention av näringsämnen som följd. Surrebäcken avvattnar åkermark och har en hög belastning av fosfor och kväve. Åkermarkerna är översvämningskänsliga och en utförlig undersökning behöver genomföras för att hitta en lämplig lösning så att markerna inte påverkas negativt av en förflyttning av Surrebäckens utlopp.80000501-780-17
Kalmar KommunNorra Möre vattenvård steg 1Syftet är att minska belastningen av näringsämnen i tre kustmynnande vattendrag i området Norra Möre i Kalmar kommun, genom att identifiera och genomföra kostnadseffektiva åtgärder på lämpligast plats via samarbete med berörda lantbrukare.384000501-787-17
Hultsfreds kommunDagvattenåtgärd för att skapa öppna vattenytor i ett kulverterat systemSyftet med projektet är att öppna upp delar av den kulverterade Hagadalsbäcken som rinner genom Hultsfreds centralort, genom att ersätta dem med dagvattendamm, meandrande dike samt översvämningsområde. Öppet vatten med översvämningsytor och förlängd uppehållstid minskar belastningen av näringsämnen till recipient sjön Hulingen, som i dagsläget bedöms ha problem med övergödning och miljögifter (VISS).350000501-911-17
Västerviks kommunHavsmiljö Gamlebyviken del 4Gamlebyviken är mycket påverkad av övergödning och modellering visar att påverkan från landbaserade källor står för en relativt stor andel av belastningen. Syftet med projektet är att slutföra de åtgärder inom lantbruket som påbörjades inom projekt Havsmiljö Gamlebyviken del 3 såsom strukturkalkning, kalkfilterdiken, tvåstegsdiken och fosfordammar, samt fortsatt pumpning av näringsrikt bottenvatten från Dynestadsviken med kontinuerlig uppföljning av åtgärdernas effekter i viken. Inom projektets ram kommer även en multifunktionell damm att anläggas i Gamleby. Recirkulationsdammen är ett pilotprojekt med syftet att återanvända dagvatten och läckage från uppströms liggande våtmarker till konstsnöanläggning samt bevattning av angränsande fotbollsplaner och koloniområde belägna inom dammens tillrinningsområde. Ett provtagningsprogram för dammen kommer att upprättas inom projektet.2000000501-882-17
Västerviks kommunFörstudie - vattenfördröjande åtgärder i landskapetTillsammans med Kalmarsundskommissionen och Regionförbundet ska en förstudie utföras som utgör det första steget i ett större regionalt investeringsprojekt. Det långsiktiga målet är att minska övergödningen av Östersjön genom vattenhållande åtgärder för ökad retention och recirkulation av näringsämnen. Syftet är att identifiera och beskriva vattenfördröjande och näringsreducerande åtgärder i landskapet, bilda partnerskap inför en kommande och mer omfattande projektansökan samt sammanställa befintliga underlag.150000501-1257-17
Borgholms kommunSurrogatparametrar - en kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion i Borgholms kommunSyftet med projektet är att minska näringsläckaget till Östersjön genom att prova och utvärdera en ny metodik framtagen i Norge, där surrogatparametrar mäts på plats för funktionskontroll av 10 minireningsverk på enskilda fastigheter i Borgholms kommun. Minireningsverken besöks för fältmätning av surrogatparametrarna ortofosfat och turbiditet samt provtagning av utgående avloppsvatten för analys i ackrediterat laboratorium. Hur väl resultaten från fältmätningarna och laboratorieanalyserna överensstämmer ska utredas inom projektet. Erfarenheter och kunskaper från projektet kommer att spridas vidare. Projektet sker parallellt med andra identiskt uppbyggda projekt hos flera kommuner. Resultaten från kommunernas lokala projekt kommer att sammanvägas och utvärderas i en övergripande kommungemensam del som är samordnad av Avloppsguidens användarförening. Ett planeringsunderlag kommer att skapas för införande av en förenklad och kostnadseffektiv funktionskontroll i Borgholms kommun för att identifiera de minireningsverk i kommunen som har åtgärdsbehov.70000501-897-17
Nybro kommunKretslopp för enskilda avloppSyftet med projektet är att utföra en förstudie som ska utreda förutsättningarna för att bygga en kretsloppsanpassad VA-lösning som återför näringsämnen från hushållens avlopp till åkermark. Förstudien kommer att beröra ett planerat verksamhetsområde i S:t Sigfrid bestående av 36 fastigheter i samlad bebyggelse. Förhoppningen är att tekniken ska kunna användas i fler områden i framtiden.176000501-784-17
Kalmar Vatten ABVåtmark BjörnökärrSyftet med projektet är att utreda och projektera för en våtmark i området Björnökärr beläget i norra delen av Kalmar tätort som ska inkludera och knyta samman alla de dikessystem som idag finns i området. Idag utgörs Bjönökärr av ett dikessystem som leder orenat dagvatten från södra Lindsdal och avrinning från jordbruks- och skogsmark samt väg E22 till en inre havsvik vid Värsnäs. Slutlig recipient är Östersjön.100000501-879-17
Katrineholms kommunMinskad interngödning i Öljaren genom test av metod för upptag av bottensediment.Projektet går ut på att ta upp bottensediment med lågflödesmuddring ur sjön Öljaren för att minska interngödningen i sjön765000501-252-2017
Eskilstuna Energi och MiljöDagvattenhantering Brottsta Lundby-315000501-101-2017
  • 1 - 10 av 1627