Rubrik

New

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår sorteringsfunktion eller söka i fritextrutan längre ner på sidan.

Projektkatalog Sökning

Fritextsökning
  • 1 - 10 av 1935
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningBeslutade medelDiarienr
Arö fastighetsägareArö vägbank-153000501-5859-2014
Naturskyddsföreningen VärmdöBorsttvätt Telegrafholmen, SandhamnEn borsttvätt kommer att etableras i nya hamnanläggningen vid Telegrafholmen, Sandhamn. Placeringen i Sandhamn är en strategisk placering för båtägare i hela området kring Sandhamn. Från Möja i norr, Horsten i öster, Nämndö i Söder och Stavsnäs/Djurö/Bullandö i väster. För bemanning, drift, underhåll och skötsel ansvarar BoatWasher AB.504000501-45192-16
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLUReningskapacitet av patogener och långsiktig rening av övergödande ämnen i impregnerad biokol och tvåstegsbiokolanläggningarProjektets syfte är att sprida den senaste kunskapen om hur biokol kan användas i små avloppssystem som ersättning eller komplement till markbäddar för en säker och hållbar framtida avloppsrening.760326864-17
SportfiskarnaInformationsinsatser för utveckling av fiskevården i de stora sjöarnsProjektets syfte är att nyttja funktionerna i Fångstdatabanken för insamling av fångstdata från sportfisket, bland annat via tävlingar och arrangemang i främst nationella vatten med fritt handredskapsfiske. Data samlas in via mobilappen och sammanställs och vidarebefodras till myndigheter, kommuner, forskare och andra intressenter för att användas i forskning och förvaltning.140000898-17
Sveriges FiskevattenägarförbundInformationsskrift- Vattenförvaltningen och fiskevårdsområdetProjektets syfte och mål är att ta fram en informations- och inspirationsskrift som kommer belysa EU:s ramdirektiv för vatten, Vattenförvaltningscykeln, Status och statusklassning, miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och åtgärdsprogram, VISS, HaVs roll i vattenförvaltningen, Vattenmyndigheternas roll, länsstyrelsernas roll, vattenrådens roll, kommunernas roll samt fiskevårdsområdenas roll.150000854-17
Fiskevårdsområdesföreningarnas centralorganisation- FiskevattenägarnaFörvaltning och skötsel av fiskevårdsområdenProjektets syfte och mål är att förbättra förvaltningen av fiskevårdsområdesföreningarna (men även andra fiskeförvaltande föreningar såsom samfälligheter) så att föreningarna kan drivas för en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling av landsbygden och fisket. Målet med arbetet är att ta fram ett modernt och pedagogiskt utbildningsmaterial som kan användas för utbildning av fiskevårdsområdesföreningar och andra fiskeförvaltande organisationer för utbildning både i form av klassrumsutbildning och studiecirklar.130000881-17
SportfiskarnaFiskevård- studiecirklar, kurser och föreläsningarProjektets syfte och mål är att bidra till att arbeta aktivt med utbildningsinsatser av den nyutgivna boken "Ekologisk fiskevård".320000896-17
Umeå universitetReduktion av organiska substanser i avloppsvatten vid infiltrationsanläggningarProjektets syfte är att studera ett urval av organiska föroreningar i inkommande avloppsvatten i infiltrationsanläggningar samt i grundvatten längs en gradient från anläggningarna. Målet är att öka förståelsen för dessa anläggningars kapacitet att reducera organiska substanser samt utvärdera grundvattnets kvalitet med avseende på halt av kemikalier. Specifika målsättningar är att analysera och identifiera ett urval av organiska substanser i grundvatten från infiltrationsanläggningar, bestämma reduktionsgrad av valda substanser vid infiltration, identifiera avgörande faktorer för ökad reduktionsgrad, samt identifiera huruvida infiltration utgör en betydande källa för föroreningar i grundvattnet.478000907-17
Atkisson Europe ABOUT TO SEA: The Plastic Garbage ÅrojectProjektet utgör en utställning som ska lyfta fram problemet med plastskräp i havet. Utställningen som ägs av Museum för Gestaltung Zürich kommer att visas på Tekniska museet i Stockholm under våren 2017 och ger en omfattande bild av problemet med plast i havet men lyfter även fram lösningar som kan utvecklas.100000861-17
Luleå Tekniska UniversitetMikroflora i markbaserade reningsanläggningarProjektets syfte är att identifiera problemet med slam i relativt nya markbäddar genom att undersöka avloppsanläggningens delar men avseende på hydraulisk funktion, reningsfunktion samt sammansättning av avloppsvattnet och slammet/biohuden.484455977-17
  • 1 - 10 av 1935